HFIB00821U FILO Videnskabsfilosofi og anvendt filosofi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Philosophy of Science and Applied Philosophy

Uddannelse

BA Filosofi 2019-ordning

BA Tilvalg 2019-ordning 

KA-sidefag 2020-ordning

Kursusindhold

Kurset er delt i to moduler: Videnskabsfilosofi og anvendt filosofi

 

Modul 1: Videnskabsfilosofi

I Videnskabsfilosofi vil vi introducere til nyere diskussioner i videnskabsfilosofi.  Særligt fokus ligger på at forstå forskellige videnskabers rolle i et demokratisk samfund. Undervisningen dækker centrale emner i videnskabsfilosofi, herunder videnskabelige paradigmer, evidens, lovmæssigheder, modeller, forklaringer, realisme/konstruktivisme, centrale træk ved naturvidenskab og samfundsvidenskab samt forholdet mellem videnskab og demokrati.

Modul 2: Anvendt filosofi

I Anvendt filosofi introduceres de studerende til generelle overvejelser omkring hvad anvendt filosofi er og 4-6 emner/cases i anvendt filosofi fordelt på praktisk og teoretisk filosofi. Seminarundervisningen i fagelementets anden del understøtter de studerendes arbejde med deres selvvalgte opgave. Modulet drejer sig om at få filosofiske begreber og teorier i spil i forhold til konkrete, levende emner ”derude”, med den forhåbning at empirisk velinformeret filosofisk analyse og begrebsarbejde kan bidrage til bedre forståelse, mere klarhed og, nogle gange, bedre håndtering af de problemer, emnerne derude måtte indeholde.

Såfremt der udbydes individuelle skriveøvelser med individuel feedback er disse obligatoriske

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • teoridannelser, der dækker centrale emner i videnskabsfilosofi, herunder videnskabelige paradigmer, metoder, teorier, evidens, lovmæssigheder, modeller, forklaringer, realisme/​konstruktivisme, centrale træk ved naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora samt forholdet mellem videnskab og demokrati.
 • viden om paradigmatiske former for anvendt filosofi og deres metodologiske forudsætninger.
 • den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder.

 

Færdigheder i at

 • redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter inden for fagelementets områder.
 • beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
 • kontekstualisere videnskabsfilosofiske problemer i deres historiske og systematiske sammenhæng.
 • redegøre for en række paradigmatiske eksempler på anvendt filosofi og kunne identificere og sondre mellem de vigtigste forestillinger om, hvad anvendt filosofi er.

 

Kompetencer til at

 • identificere centrale videnskabsfilosofiske problemer og anvende relevant teori i forhold til disse.
 • afgrænse et problem i anvendt filosofi.
 • indsamle og behandle relevant fagfilosofisk litteratur om problemet
 • anvende filosofisk analyse eller behandling af problemet, som kan indeholde løsningsforslag, anbefalinger, udredninger mv.

anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at behandle problemet.

Det kan være typer af litteratur, specifikke teoretikere, værker ...

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og seminar.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 82
 • Forberedelse (anslået)
 • 322,5
 • I alt
 • 404,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisnings-deltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af: Godkendt mindst 5 ud af 6 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 2-3 normalsider hver.
Såfremt der udbydes individuelle skriveøvelser med individuel feedback er disse obligatoriske
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen juni 2021

Reeksamen

Sommer reeksamen August 2021

Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​