HFIB00588U FILO Bachelorprojekt forår 2024

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Bachelor’s Project

Uddannelse

Bacheloruddannelse filosofi 

Kursusindhold

Vejledning

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• centrale problemstillinger inden for det valgte område for bachelor-projektet.
• relevante autoritative redskaber i form af bibliografiske søgeredska-ber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indfø-ringer.
Færdigheder i at
• afgrænse og formulere en passende filosofisk problemstilling
• at beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
• anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.
• udarbejde en skriftlig fremstilling ud fra en analyse af en problemstil-ling og den identificerede litteratur; fremstillingen er en kritisk frem-stilling og analyse af udvalgte synspunkter, uenigheder og argumen-ter.
Kompetencer til at
• levere en skriftlig fremlæggelse af de vigtigste resultater af en filoso-fisk undersøgelse baseret på kendskab til relevant litteratur om det valgte emne.
• gennemføre en faglig diskussion af emnet med udgangspunkt i det valgte emne.
• sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

Individuel vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 397
  • Seminar
  • 12
  • I alt
  • 409
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering