HFIÅ10632U Åbent universitet: Politisk Filosofi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Political Philosophy

Uddannelse

BA-Tilvalg Filosofi, BA-grundfag Filosofi og KA-sidefag Filosofi 

Kursusindhold

The course concerns the normative political basis for societal organization. Classical theories in political philosophy and their foundations are scrutinized, focusing in particular on recent and contemporary such theories. Themes include justice, equality, freedom, democracy, power, community, feminism, conservatism, nationalism, pluralism, multiculturalism, identity politics and methodology in political philosophy.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
teoridannelser der dækker centrale emner i politisk filosofi som forde-lingsretfærdighed, magt, lighed, frihed, legitimitet, demokrati, offent-lig fornuft, pluralisme og tolerance samt styrker og svagheder ved disse teorier.
historisk centrale personer og skoledannelser i politisk filosofi
den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder.
autoritative redskaber inden for fagelementet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsvær-ker og indføringer samt videnskabelige fora for fagelementets emne.
en dyberegående forståelse af samtidig forskning inden for mindst et af kursets hovedemner
Færdigheder i at
redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positio-ner og argumenter samt sammenligne disse på tværs af teoretiske positioner. beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sam-menhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
kontekstualisere en fagfilosofiske tekst i politisk filosofi i dens histori-ske og systematiske sammenhæng.
anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.
Kompetencer i at
samarbejde omkring mundtlig præsentation af et problem inden for politisk filosofi.
samarbejde omkring mundtlig feedback på en mundtlig præsentation af et problem inden for politisk filosofi.

Undervisningen sker i form af forelæsninger og seminarer.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 409
  • I alt
  • 409
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Omfang: 30 minutter inklusiv votering. Der gives ingen forberedelse. Materialet består af en synopsis på maks. 3 normalsider. Materialet vægter med 25 % i bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af: 
Godkendt mindst 3 af 4 stillede øvelser/opgaver med et omfang på ½ - 3 normalsider hver. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Juni 2023

Reeksamen

August 2023