HFIÅ10631U Åbent universitet: Politisk Filosofi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Political Philosophy

Uddannelse

BA-Tilvalg Filosofi, BA-grundfag Filosofi og KA-sidefag Filosofi 

Kursusindhold

Oplyses senere 

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
teoridannelser der dækker centrale emner i politisk filosofi som forde-lingsretfærdighed, magt, lighed, frihed, legitimitet, demokrati, offent-lig fornuft, pluralisme og tolerance samt styrker og svagheder ved disse teorier.
historisk centrale personer og skoledannelser i politisk filosofi
den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder.
autoritative redskaber inden for fagelementet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsvær-ker og indføringer samt videnskabelige fora for fagelementets emne.
en dyberegående forståelse af samtidig forskning inden for mindst et af kursets hovedemner
Færdigheder i at
redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positio-ner og argumenter samt sammenligne disse på tværs af teoretiske positioner. beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sam-menhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
kontekstualisere en fagfilosofiske tekst i politisk filosofi i dens histori-ske og systematiske sammenhæng.
anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.
Kompetencer i at
samarbejde omkring mundtlig præsentation af et problem inden for politisk filosofi.
samarbejde omkring mundtlig feedback på en mundtlig præsentation af et problem inden for politisk filosofi.

Undervisningen sker i form af forelæsninger og seminarer.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 409
  • I alt
  • 409
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Omfang: 30 minutter inklusiv votering. Der gives ingen forberedelse. Materialet består af en synopsis på maks. 3 normalsider. Materialet vægter med 25 % i bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen

forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
Godkendt mindst 8 af 10 stillede øvelser/opgaver med et omfang på ½ - 3 normalsider hver.
Yderligere oplysninger om den aktive undervisningsdeltagelse kan ses i kur-susbeskrivelsen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Juni 2023

Reeksamen

August 2023