HFIÅ00802U Åbent Universitet - Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Open University - Epistemology and Philosophy of Mind

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosof. HFIB00801E

 

Kandidatsidefag i Filosofi, 2020-ordning.

Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosof. HFIK04141E

Kursusindhold

Erkendelsesteori

Traditionelt har man forstået viden som sande formodninger, der var velbegrundede. Men siden 1963 har der været rejst tvivl om denne definition af viden, og filosoffer har forsøgt at finde andre måder at karakterisere viden på ved enten helt at opgive begrundelseskravet eller ved at udbygge det med yderligere betingelser. Nogle filosoffer har en normativ tilgang til viden, mens andre ønsker at give en rent deskriptiv beskrivelse af viden. I begge tilfælde søger man at afvise vidensskepticismen, som helt benægter, at man kan have viden. Et andet traditionelt træk ved vor forståelse af viden har været, at viden var knyttet til det enkelte subjekt, men i nyere tid er man især begyndt at fokusere på vidensdeling og dermed på de sociale aspekter, som knytter sig til videnskabsbegrebet. Disse er nogle af de emner, som vil blive gennemgået på kurset.

Bevidsthedsfilosofi

Et af de mest udfordrende problemer i moderne filosofi er sindets forhold til legemet. I mange år har dualismen været den mest fremherskende teori, når det gælder vor forståelse af bevidstheden. Men siden naturvidenskabens stærke fremmarch i den 20 århundrede har man udviklet helt andre teorier om sindet og bevidstheden, som afviser dualismen, og som søger at inkorporere den naturvidenskabelige indsigt i vor forståelse af det mentale. Først bidrog dele af psykologien, siden computervidenskaben, men sidst og ikke mindst neurovidenskaben til at udfordre det dualistiske verdensbillede. Striden har bølget mellem materialistiske og mentalistiske teorier. På kurset vil de vigtigste positioner og argumenter inden for sjæl-legem problemet bliver gennemgået.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere: Viden om og forståelse af • centrale begreber, argumenter og positioner, erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi, herunder emner som forholdet mellem bevidsthed og hjerne, mentale tilstandes indhold, mental kausalitet, perception, intentionalitet, filosofiske teorier om viden, skepticisme, evidens, epistemisk begrundelse og social erkendelsesteori. • den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder. • autoritative redskaber inden for faget i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer, samt videnskabelige fora for fagelementets emne. Færdigheder i at • redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter inden for erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi • beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde. • placere erkendelsesteoretiske og bevidsthedsfilosofiske og problemer, metoder og positioner i deres historiske og systematiske sammenhæng. • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere, beskrive og diskutere en problemstilling. Kompetencer til at • forstå, reflektere over og selvstændigt vurdere komplicerede problemstillinger. • bringe perspektiver fra forskellige fagfilosofiske traditioner i dialog med hinanden.

Forelæsning og seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 54
  • Forberedelse (anslået)
  • 354
  • I alt
  • 408
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af
aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 30 minutter inklusiv votering. Der gives 30 minutters forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af: • Godkendt mindst 5 af de 8 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 1½-3 normalsider hver. Yderligere oplysninger om den aktive undervisningsdeltagelse kan ses i kursusbeskrivelsen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2024

Reeksamen

Februar 2024