HFIÅ00791U Åbent universitet Renæssancens og nyere tids filosofi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Renaissance and Early Modern Philosophy

Kursusindhold

Viden om og forståelse af • betydende filosoffer og filosofiske bevægelser i renæssancens og nyere tids filosofi (ca. 1400 - ca. 1900) samt deres indflydelse. • historiografisk metode inden for filosofihistorie, dvs. kendskab til filosofihistoriens historie og metode, samt til de skiftende fortolkninger, som bestemte filosoffer og filosofiske emner har været underkastet i historiens løb. • mindst ét filosofihistorisk emne, hvis problemstilling aktualiseres • autoritative redskaber inden for fagelementet i form af oversigtsværker, håndbøger, encyklopædier og leksika.

Målbeskrivelser

Færdigheder i at • selvstændigt at læse og forstå en filosofihistorisk kilde. • beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde. • identificere og artikulere en eller flere filosofiske problemstillinger ud fra en selvstændig læsning af en filosofihistorisk kilde. • aktualisere filosofihistoriske problemstillinger. • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling. Kompetencer til at • give og modtage feedback på mundtlige studenteroplæg. • give en kort præsentation af et filosofihistorisk emne. • udforme en skriftlig eller mundtlig fremstilling af en afgrænset filosofihistorisk problemstilling.

Seminarer og forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 250
 • Eksamensforberedelse
 • 47
 • Eksamen
 • 56
 • I alt
 • 409
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af: • Godkendt mindst 5 ud af 6 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 1½-5 normalsider hver. • Den studerende skal være til stede i mindst 75 % af seminarundervisningen.