HFIÅ00772U Åbent universitet - Antikkens og middelalderens filosofi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Open University - Ancient and Medieval Philosophy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Antikkens og middelalderens filosofi: HFIB00771E


 

Kursusindhold

Kurset giver et historisk overblik over antikken og middelalderens filosofi, dog med hovedvægten på antikkens filosofi, hvor tekster af især Platon og Aristoteles vil blive gennemgået.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • betydende filosoffer og filosofiske bevægelser i antikkens og middelalderens (fra ca. 600 f.v.t. til ca. 1400 e.v.t) samt deres indflydelse.
 • historiografisk metode inden for filosofihistorie, dvs. kendskab til filosofihistoriens historie og metode, samt til de skiftende fortolkninger, som bestemte filosoffer og filosofiske emner har været underkastet i historiens løb.
 • mindst ét filosofihistorisk emne, hvis problemstilling aktualiseres.
 • autoritative redskaber inden for fagelementet i form af oversigtsværker, håndbøger, encyklopædier og leksika.

 

Færdigheder i at

 • selvstændigt at læse og forstå en filosofihistorisk kilde.
 • beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
 • identificere og artikulere en eller flere filosofiske problemstillinger ud fra en selvstændig læsning af en filosofihistorisk kilde.
 • aktualisere filosofihistoriske problemstillinger.
 • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.

 

Kompetencer til at

 • give og modtage feedback på mundtlige studenteroplæg.
 • give en kort præsentation af et filosofihistorisk emne.

udforme en skriftlig eller mundtlig fremstilling af en afgrænset filosofihistorisk problemstilling.

Undervisningen har form af forelæsninger og seminarer.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 354
 • I alt
 • 408
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

15 ECTS

Prøveform

Skriftlig aflevering

Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervis-ningsdeltagelse.

Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:


Godkendt mindst 5 ud af 8 stillede øvelser/opgaver med et omfang på ½ - 5 normalsider hver. Den studerende skal være til stede i mindst 75 % af seminarundervis-ningen.
 

Bemærk, at prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse er en reeksamen og afvikles således i reeksamenstermin. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/emne.aspx?topicid=d9fa51d9-0ae0-4863-abe8-fe12befa72f0#

Reeksamen

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/emne.aspx?topicid=d9fa51d9-0ae0-4863-abe8-fe12befa72f0#

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2024

Reeksamen

Februar 2024