HFAK13001U F.ARK Ark. Projektorienteret forløb

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

F.ARK Academic Internship

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Det projektorienterede forløb kan udføres i forbindelse med ophold ved en  eller flere fagligt relevante arbejdspladser, som indgår i færdige arkæologers  almindelige arbejdsmarked (universiteterne undtaget). 

Alternativt kan der være tale om et selvvalgt individuelt projekt. Der kan i så tilfælde være tale om en mindre museumsudstilling, udarbejdelse af et trykkeklart, illustreret populærvidenskabeligt eller videnskabeligt arbejde, en kortere videofilm, en radioudsendelse, en arkæologisk udgravning, en arkæologisk landskabssurvey, emner inden for arkæologisk IT og digital formidling, applicering af resultater fra tvær- og nabovidenskaber, tekniske analyser eller tilsvarende. Emnet for projektet aftales med vejleder/eksaminator.

 

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 
Viden om

- projektets faglige indhold (det pågældende arkæologiske materiale og relevante problemstillinger).

 

Færdigheder i at

- kunne formulere og gennemføre et fagrelevant arkæologisk projekt

- kunne redegøre for den valgte fremgangsmåde

- kunne formidle projektets faglige indhold på et acceptabelt teknisk niveau (i skriftlig og/eller visuel form)

- kunne perspektivere det selvvalgte projekt i forhold til reflekterende faglitteratur inden for det valgte emne.


Kompetencer til at

- under vejledning at tilrettelægge og udføre et projekt

- arbejde konstruktivt, kritisk og metodisk sikkert med videnskabelig litteratur og kulturhistoriske kilder

- sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af akademiske standarder

- reflektere kritisk over eget og andres videnskabelige arbejde.

Et individuelt projekt eller projektorienteret forløb med skriftlig refleksion. Individuel vejledning.
Projektorienterede forløb skal godkendes af Studienævnet og gennemføres i overensstemmelse med de særlige retningslinjer, som Studienævnet har udarbejdet for sådanne i relation til kandidatuddannelsen i Forhistorisk Arkæologi
  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 0
  • I alt
  • 0
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
26-30 normalsider. 
Portfolien består af projektrapport på 1 normalside), projektarbejde på 17-19 normalsider (+ bilag) samt en reflekterende projektopgave på 8-10 normalsider. Projektmaterialet og projektopgaven vægter hver 50 % i bedømmelsen. Projektrapporten skal godkendes, men indgår ikke i bedømmelsen.
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger