HFAB10011U F. ARK Arkæologisk praksis

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Archaeological Practice

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi, Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset består af et 10 ugers projektorienteret forløb, som udføres holdvis ved én eller flere institutioner/museer. Disse projektorienterede forløb arrangeres af Saxo-instituttet og de pågældende museer/institutioner i fællesskab og skal godkendes af studienævnet. Op til 5 af de 10 uger kan udgøres af arkæologisk udgravning.

 

Sideløbende med det projektorienterede forløb skal de studerende som en del af den aktive undervisningsdeltagelse, som udgør prøveformen på dette kursus, aflevere 1-3 skriftlige semesteropgaver og holde et mundtligt oplæg på et fælles seminar.

Målsætningen med kurset er at give den studerende:

 • Viden om og forståelse af metoder og arbejdsgange inden for arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning (fx arkæologiske forundersøgelser eller inventeringer, arkæologiske udgravninger, efterbehandling og registrering af fundmaterialer, formidling af den materielle kulturarv).
 • Færdigheder i at anvende basale metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforskning.

Kompetencer i at reflektere over og kritisk vurdere metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning.

Da dette kursus er lagt an på et praksisforløb på de kulturhistoriske museer og institutioner og individuelt tilpasset de enkelte studerende, eksisterer der ikke grundbøger eller et fast pensum til dette kursus. I forbindelse med semesteropgaverne, som afleveres løbende, skal de studerende dermed selv akkumulere deres individuelle litteratur.

Kurset kan kun tages som tilvalg.
Kurset udgøres af et projektorienteret forløb, som udføres holdvis i forbindelse med ophold af sammenlagt 10 ugers varighed ved et eller flere kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvarsområde. I relation til dette indgår en eller flere bundne skriftlige øvelser samt et seminar med mundtlige oplæg fra de studerende. Indholdet af det projektorienterede forløb aftales mellem de studerende, vejlederen og den/de pågældende arbejdsplads(er), men skal godkendes af studienævnet.
Det anbefales at kombinere dette tilvalg med BA-tilvalget i Praktisk og Teoretisk Museumskundskab, idet disse to tilvalg supplerer hinanden rigtig godt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 18
 • Øvelser
 • 74
 • Projektarbejde
 • 300
 • Seminar
 • 7
 • I alt
 • 399
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordningen for BA-tilvalg 2019 for henholdsvis Forhistorisk og Klassisk Arkæologi

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi HFAB10011E

Studieordninger på Klassisk Arkæologi HFAB10011E