HENBBPROFU Engelsk - Bachelorprojekt, forår

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

English - Bachelor's project, spring

Uddannelse

Engelsk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset pro-blemstilling inden for engelsk sprog, litteratur eller historie eller sam-fundsforhold
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling
 • gennemføre en undersøgelse af engelsksprogede tekster eller af kultu-relle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overens-stemmelse med videnskabelige krav og normer
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 409,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig