HEGRBTV04U Tværfagligt valgfag, emne 4: Fremmedsprogstilegnelse i teori og praksis

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 4: Fremmedsprogstilegnelse i teori og praksis

Kursusindhold

Hvordan tilegner man sig fremmedsprog? Valgfaget giver en teoretisk introduktion til feltet lærendes kognition, flersprogethed og fremmedsprogstilegnelse og bygger bro til praksisfeltet ved at de studerende laver feltstudier på forskellige uddannelsesniveauer. Metodisk giver valgfaget et indblik i centrale kvalitative og kvantitative metoder indenfor feltet. I deres feltstudie arbejder de studerende med teoribaserede observationer og indsamler data, herunder produkter fra lærende, bl.a. for at kunne foretage intersprogsanalyser.

 

På kurset vil vi bl.a. arbejde med teorier om, hvordan man bedst tilegner sig et fremmedsprog. Sker dette f.eks. ved hjælp af grammatik og oversættelse eller imitation? Eller er det tilstrækkeligt blot at lytte til og læse på fremmedsproget, eller er der også behov for selv at producere sproget på skrift og i tale?

Vi vil også undersøge de fire sprogfærdigheders betydning for tilegnelsen af et fremmedsprog, dvs. de to receptive færdigheder (læsning og lytning) og de to produktive (tale og skrive). Hvilke kognitive og strategiske processer er i spil ved de pågældende færdigheder? Og hvordan er de afhængige af hinanden? Hvad er sproglig opmærksomhed og hvordan kan der bygges bro mellem den lærendes sproglige læring og dens læring i forhold til andre fagligheder?

Kurset har også fokus på udviklingen af den lærendes såkaldte intersprog, dvs. den udgave af fremmedsproget, som den lærende behersker i løbet af tilegnelsesprocessen. Hvordan er dette intersprog bygget op, og hvordan kan det være, at intersproget stopper med at udvikle sig hos visse sprogbrugere?

Endeligt har kurset også fokus på elevvariablen, hvor vi vil undersøge, hvordan faktorer som alder, intelligens, personlighed og motivation påvirker læringsprocessen.

Kurset tager overordnet udgangspunkt i teorier om fremmedsprogstilegnelse, flersprogethed samt den lærendes kognition og introducerer metodisk til centrale kvalitative og kvantitative metoder indenfor feltet, herunder observationer, spørgeskemaundersøgelser, etnografisk tilgang og kvalitative interviews.  

Målbeskrivelser

Viden om:

 • teorier inden for fremmedsprogstilegnelse
 • de fire grundlæggende sprogfærdigheder, sproglig opmærksomhed, sammenhængen mellem sproglig og faglig læring samt deres betydning i forhold til fremmedsprogstilegnelsen
 • lærendes kognition, flersprogethed, elevvariablen og intersprog samt deres betydning i forhold til fremmedsprogstilegnelsen
 • centrale kvalitative og kvantitative metoder indenfor feltet

 

Færdigheder i:

 • at anvende og reflektere over centrale teorier inden for sprogtilegnelsesforskningen samt teorier om lærendes kognition, elevvariablen og flersprogethed
 • at forstå og reflektere over udvikling af de fire grundlæggende sprogfærdigheder og sproglig opmærksomhed samt sammenhængen mellem sproglig og faglig læring 
 • at forstå og reflektere over centrale metoder indenfor feltet, herunder observationer, spørgeskemaundersøgelser, etnografisk tilgang og kvalitative interviews 
 • at vurdere sproglige kompetencer baseret på intersprogsanalyser

 

Kompetencer til:

 • at vurdere fordele og ulemper ved forskellige forskningstilgange og undervisningsmetoder indenfor fremmedsprogstilegnelse
 • at foretage teoribaserede feltstudier, herunder observationer
 • at formidle deres viden om fremmedsprogstilegnelse til andre 
 • at tilrettelægge og styre egen arbejdsproces i forhold til opgaveformål, samarbejde og fastsatte tidsrammer
Holdundervisning med læreroplæg, studenteroplæg og workshops.
Derudover indgår feltstudier på forskellige uddannelsesniveauer.
I undervisningens tilrettelæggelse tages der højde for, at de studerende både receptivt og produktivt også får mulighed for at arbejde på og med deres respektive målsprog (engelsk, fransk, spansk, tysk, evt. italiensk). Derudover bruges sprogmødet mellem de forskellige målsprog, der er repræsenteret i undervisningen, som en ressource i undervisningen, fx i gruppediskussioner og formidlingsopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)