HEGRBPROEU Bachelorprojekt, efterår

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Bachelor's project, fall

Kursusindhold

Der opnås færdighed i at:

  • Afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling inden for et af fagets emneområder.
  • Begrunde og diskutere den valgte tilgang og empiri i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig.
  • Analysere en kompleks faglig problemstilling med brug af relevant terminologi og i overensstemmelse med krav til videnskabelig argumentation og dokumentation.
  • Producere en skriftlig opgave på en klar og velstruktureret måde med korrekt sprogbrug.
Den studerende skal under vejledning skrive en opgave om et afgrænset emne inden for sprogområdets sprog, historie, samfund, kultur eller litteratur og demonstrere indsigt i videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange til det valgte emne.
Den studerende tager selv kontakt til vejleder om et emne.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 409,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)