HEEK03561U ETN Kultur og Historie

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

ETN Culture and History

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Dette kursus fokuserer på relationer mellem historie og nutid og adresserer overordnet spørgsmål om, hvordan kulturelle, historiske og aktuelle forhold gensidigt betinger, belyser og skaber hinanden. Gennem temaer som bl.a. historiebrug, kulturarv, kulturlandskaber og erindringskultur vil vi fokusere på sammenfiltring af kultur og historie både som empirisk forhold og som analytisk strategi. Vi vil således arbejde med kulturhistorie som en ’nutidens historie’, der både blotlægger måder, hvorpå nutiden gør sig gældende i ethvert forhold til historien, og som bruger fortiden som problematisering af nutidige fænomener.

Med udgangspunkt i konkrete cases vil vi diskutere, hvordan bestemte begivenheder, forløb, praksisser eller symboler på forskellige måder tilskrives betydning af historiske aktører og i bestemte typer af kulturhistoriske analyser.

I undervisningsforløbet, der afsluttes med en fri hjemmeopgave, skal de studerende arbejde med udvælgelse af emne, analysestrategier og empirisk grundlag, hvilket vil blive understøttet gennem vejledning, fremlæggelser og fælles diskussion.

Målbeskrivelser

Faglige mål (se desuden relevant studieordning)

De studerende skal gennem kurset kunne:

• vise overblik over centrale faglige diskussioner indenfor historiebrug og erindringskultur

• gøre rede for og kritisk reflektere over væsentlige (teoretiske og empiriske) problemstillinger forbundet med gensidige relationer mellem nutid og fortid

• selvstændigt foretage kritiske analysere af selvvalgt emne inden for kursets overordnede temaer

Vi arbejder med et fælles pensum, der mestendels består af udvalgte tematisk og analytisk relevante artikler og bogkapitler, som tilsammen dækker kursusemnet bredt. De studerende skal selvstændigt sammensætte et petitum, der kan indeholde supplerende selvvalgt litteratur.

Undervisningen veksler mellem holdundervisninger, øvelser, eksursioner og projektorienterede forløb, hvor studerende – eventuelt i grupper – selv forventes aktivt at indsamle/producere egen empiri til brug i eksamensarbejdet indenfor det overordnede kursustema.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse