HEEB10081U ETN Etnologisk projektdesign, feltarbejde og kvalitative metoder

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Etnological projectdesign, fieldwork and qualitative methods

Uddannelse

Europæisk Etnologi

 

Kursusindhold

Humanistisk viden er karakteriseret ved at kunne levere skarpe og dybdegående kvalitative analyser af kulturelle fænomener og praksisser. Kendskab til og erfaring med kvalitativ projektdesign, -organisering, samt kvalitative metoder og analyser er således essentielle kompetencer, når organisationer, virksomheder og andre samfundsaktører efterspørger viden om eksempelvis forbrugsvalg og sammenhænge mellem identitet og forbrug, barrierer for implementering af nye produkter og services, kulturelle trends og kulturelle konflikter mm.

Formålet med dette kursus er, at give en grundlæggende indføring samt kompetence i kvalitativ projektdesign og metoder. På kurset vil du få erfaring med at designe og udføre et konkret empirisk kvalitativt projekt, samt blive introduceret til såvel kerneopgaver indenfor kvalitative analyser (så som forskellige former for projektdesign og metodevalg, datamanagement og etik), som nyere trends og metoder (så som medieetnografi og digitale metoder).

Kurset består af en forelæsningsrække, hvor forskellige centrale temaer vil blive introduceret, samt en seminarrække, hvor fokus vil være på udarbejdelse og gennemførelse af et konkret projekt i grupper.

Målbeskrivelser

Faglige mål for kurset:

Viden om og forståelse af

 • de kvalitative metoders egenart.
 • metoder så som feltarbejde, deltagerobservation og dokumentanalyse i forskellige former.
 • etiske overvejelser i forbindelse med kvalitativ analyse og datamanagement.
 • sammenhængen mellem materialegenerering og analyse.

 

Færdigheder i at

 • anvende en flerhed af etnologiske og kvalitative metoder i et konkret projekt .
 • selvstændigt generere et egnet materiale og dokumentere det på passende måde.
 • designe et kvalitativt studie under inddragelse af overvejelser over valg og fravalg af teknikker og metoder.

   

Kompetencer i at

 • forholde sig refleksivt til egen rolle som forsker i feltarbejdssammenhæng.
 • overskue metodevalgets implikationer for vidensproduktionen.
Holdundervisning, forelæsninger, øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 137,5
 • Seminar
 • 275
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi