HEEB00141U ETN Etnologisk teori og metode B

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

ETN Ethnological theory and methodology

Kursusindhold

Kurset består af to dele:

Etnologisk metode B.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fælles emne, som de studerende arbejder med i grupper, som selvstændigt tilrettelægger indsamling af historisk og nutidigt materiale. De studerende trænes i at udarbejde problemformulering, i at vurdere forskelligt materiales relevans og i at overskue centrale metodiske problemstillinger, som undersøgelserne rejser. Bearbejdelsen af materiale munder ud i kulturanalyser, hvor de metodiske overvejelser er i centrum. Denne del af kurset bestås ved aktiv undervisningsdeltagelse, der desuden er forudsætning for at gå til eksamen i kursets teoretiske del.. 

Etnologisk teori B.

Kurset behandler væsentlige nyere tilgange til samfund og kultur og giver grundlæggende kendskab til etnologiens (og tilgrænsende fags) faghistorie og teoretiske problemfelter. Gennem nedslag i forskningsretninger, der har præget de seneste årtiers etnologi, indfører kurset de studerende i nogle af tidens kulturteoretiske grunddiskussioner. Undervisningen består af en forelæsningsrække og tilknyttede seminarer.

På metodedelen af kurset består undervisningsmaterialet af et kompendium samt følgende grundbog:

Bundgaard, Helle, Hanne Overgaard Mogensen og Cecilie Rubow (red.)

2020. Antropologiske projekter. En grundbog. Samfundslitteratur.

På teoridelen af kurset er materialet et kompendium og bogen: K. Hastrup (red.): Klassiske og moderne antropologiske tænkere, Hans Reitzel, 2020

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner, klyngevejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse