HDAK0073EU DAN; Hverdagssproget og de sociale medier

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Everyday languaging and social media

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Sociale medier er for længst blevet en almindelig del af mange menneskers hverdagskommunikation. Med de sociale medier (Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger, SMS etc.) er der opstået nye kommunikationspraksisser, nye muligheder for selvrepræsentation samt nye normer for hverdagssprogbrug, der muliggør at hverdagsinteraktion i dag foregår på tværs af skrift, tale og andre modaliteter.

 

På dette kursus fokuserer vi på hverdagssproget, som det udspiller sig i de områder af vores digitale hverdagsliv, hvor vi interagerer med mennesker, vi kender på forhånd og omgås med til daglig – fx i familien, blandt klassekammerater og nære venner. På kurset skal vi bl.a. udforske hvilke muligheder for kommunikation, der ligger i de social medier, hvilke sproglige træk, der karakteriserer dem og hvordan disse relaterer sig til talesproget. Vi skal også blive klogere på hvordan digital sprogbrug og dertilhørende normer kan variere på tværs af generationer, samt hvordan unge og voksne anvender sociale medier til at fremstille sig selv på og indgå i sociale relationer. På kurset skal vi også dykke ned i de mere problematiske aspekter af unge og voksnes sociale liv online ved at se på, hvordan hverdagskonflikter i dag udspiller sig på måder, der ikke var mulige før vi alle sammen fik en smart phone lige ved hånden. Endelig skal vi også blive klogere på hvilke diskurser om sociale medier og digital medieret kommunikation, der dominerer i den offentlige debat.

 

Vi kommer til at arbejde med nyere sociolingvistisk teori og med tekster inden for den mediefokuserede sociolingvistik samt den kommunikationsfokuserede medieforskning. Analytisk arbejder vi hovedsageligt kvalitativt med multimodal interaktionsanalyse. Kurset har endvidere et praktisk aspekt, idet der vil blive lagt stor vægt på at den studerende selv skal udføre etnografisk feltarbejde online og foretage semistrukturerede interviews med mediebrugere.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • menneskers sociale handlinger og kommunikative aktiviteter på sociale medier, og de kommunikationsbetingelser som kendetegner de sociale medier
 • relevante begreber, teorier og metoder inden for nyere sprog-, medie- og interaktionsforskning
 • relevante historiske udviklinger inden for den sprog- og interaktionsfokuserede medieforskning.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for den sprog- og interaktionsfokuserede medieforskning på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for relevant medie-, interaktions- og sprogteori og metode samt diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende interaktionsanalytiske værktøjer på et relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere digital interaktion i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden forden sprog- og interaktionsfokuserede medieforskning selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • menneskers sociale handlinger og kommunikative aktiviteter på sociale medier, og de kommunikationsbetingelser, som kendetegner de sociale medier
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende den sprog- og interaktionsfokuserede medieforsknings videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for den sprog- og interaktionsforkuerede medieforskning
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere digital sprogbrug i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes inden for den sprog- og interaktionsfokuserede medieforskningarbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Forelæsninger, holdundervisning, datasessions, feltarbejde og gruppearbejde. Vejledning i forbindelse med eksamensopgaver vil foregå individuelt eller i grupper alt efter holdstørrelse og fordelingen af emner blandt de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Gymnasierettet danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen