HDAK0072EU DAN; Struktur, variation og norm: Sprogets magt – magtens sprog

Årgang 2024/2025
Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Sprog og magt hænger sammen, og på kurset ser vi nærmere på denne relation fra forskellige vinkler. Vi kommer bl.a. ind på sproglig vold, politikeres sprog, produktionen af leksikon- og ordbogsviden, sprogpolitikker, ideologier og praksisser omkring minoritetssprog, standardiseringsprocesser, sprog og magt i institutioner (fx skoler) og sprogs rolle i bygningen af nationalstater.

Vi arbejder med at bruge forskellige teoretisk-metodiske udgangspunkter til at forstå relationen mellem sprog og magt i konkrete cases.

Undervejs på kurset får vi besøg af fagfolk uden for universitetet der til daglig arbejder med sprogets magt og magtens sprog.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • relationen mellem sprog og magt i forskellige samfundssammenhænge
 • centrale dele af begreber, teorier og metoder inden for området Sprog og magt
 • samfundsforandringer, forskydninger i magten, og dettes sammenhæng med sproglige forandringer.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for området Sprog og magt på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for teorier og metoder anvendt inden for feltet Sprog og magt og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende de analytiske værktøjer fra området Sprog og magt på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere området Sprog og magt i en samtidig eller historisk dimension
 • formulere og belyse problemstillinger inden forområdet Sprog og magt selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Sprog og magt med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende videnskabelige analyseredskaber og metoder fra området Sprog og magt samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden området Sprog og magt
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere Sprog og magt i en relevant teoretisk eller empirisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Den primære undervisningsform er holdundervisning. Derudover er der afsat to gange til eksamensseminarer, hvor vi præsenterer og diskuterer eksamensprojekter. Vi giver også kort individuel vejledning af projekter.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Gymnasierettet danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen