HDAK0069FU DAN; Besættelsen i dansk litteratur, film og erindringsklutur

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

The Second World War in Danish and Nordic literature, film and memory culture

Uddannelse

Dansk  (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

2025 markerer 80-året for befrielsen og afslutningen på Anden Verdenskrig. På trods af den store afstand i tid udgør verdenskrigen og den tyske besættelse (1940-45) en højst levende del af den kulturelle erindring, som løbende holdes ved lige, genfortolkes og genforhandles i litteratur, film, tv-serier, teaterforestillinger m.m. Mere end nogen anden historisk periode udgør verdenskrigen en kilde til vores forestillinger om retfærdighed, om helte og skurke, skyld og ansvar, ligesom emnet er omgærdet af stærke holdninger, myter og modmyter. I Danmark har nogle af de mest sete film de seneste årtier været heltedramaer om danske frihedskæmpere, mens storfilm som Under sandet (2015) og Når befrielsen kommer (2023) har sat fokus på mere problematiske sider af historien som den inhumane behandling af tyske krigsfanger og krigsflygtninge. I norsk sammenhæng har tv-serier som Frontkjempere (2021) og De siste dødsdømte (2023) rejst fornyet debat om den norske krigserfaring. En særlig genre, som har vundet udbredelse, er de såkaldte krigsforbryderfortællinger, som fortæller historien fra nazisters og værnemageres (eller deres efterladtes) perspektiv. På dette kursus skal vi undersøge, hvordan verdenskrigen og den tyske besættelse er blevet fremstillet og forhandlet i dansk litteratur, film og offentlig debat med sideblik til de øvrige nordiske lande. Vi skal undersøge, hvordan forfattere i samtiden som Tove Ditlevsen, Morten Nielsen og Halfdan Rasmussen reagerede på erfaringen, og hvordan krigen efterfølgende er blev skrevet ind i dansk litteratur i romaner af bl.a. Tage Skou-Hansen, Hans Scherfig, Erik Aalbæk Jensen og Kirsten Thorup. Som et parallelt spor skal vi se på, hvordan krigen er blevet fremstillet i dansk film hos bl.a. Lars von Trier, Ole Roos og Anne-Grethe Bjarup Riis (Hvidsten Gruppen). Samtidig vil kurset give en teoretisk indføring i det fremvoksende felt af tværfaglige erindringsstudier (memory studies), som betoner litteraturens og kunstens medskabende rolle i dannelsen af kulturel og kollektiv erindring om fortiden.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Hovedlinjer i fremstillingen og fortolkningen af Anden Verdenskrig og besættelsen i dansk litteratur og film med sideblik til de øvrige nordiske lande
 • centrale begreber og teoridannelser inden for moderne erindringsstudier (memory studies)
 • De centrale historiske fortællinger og modfortællinger om Danmark under besættelsen

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere dansk litteratur og film om Anden Verdenskrig på en klar og nuanceret måde og med brug af relevante begreber fra litteratur- og medieanalyse
 • redegøre for centrale begreber og teoridannelser inden for moderne erindringsstudier (memory studies) og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende de analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere dansk litteratur og film om Anden Verdenskrig og besættelsen i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for erindringskulturen om Anden Verdenskrig og besættelsen selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Hovedlinjer i fremstillingen og fortolkningen af Anden Verdenskrig og besættelsen i dansk litteratur og film med sideblik til de øvrige nordiske lande
 • centrale begreber inden for moderne erindringsstudier (memory studies)
 • De centrale historiske fortællinger og modfortællinger om Danmark under besættelsen

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere dansk litteratur og film om Anden Verdenskrig på en klar og nuanceret måde og med brug af relevante begreber fra litteratur- og medieanalyse
 • redegøre for centrale begreber inden for moderne erindringsstudier (memory studies)
 • anvende de analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere dansk litteratur og film om Anden Verdenskrig og besættelsen i en samtidig og historisk dimension
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen