HDAK0069EU DAN; Økokritik: Grøn litteraturvidenskab

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Ecocriticism: Greening literary studies

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

I de senere år har spørgsmål om miljø og klima for alvor gjort deres indtog i litteratur- og kulturvidenskaben. Internationalt har litteratur- og kulturforskere imidlertid beskæftiget sig med sådanne spørgsmål siden i hvert fald starten af 90’erne, hvor den såkaldte økokritik konsoliderede sig som et distinkt forskningsfelt. Med udgangspunkt i indsigterne fra denne tradition undersøger kurset, hvordan man som litterat kan arbejde med miljøspørgsmålene – fra global opvarmning og forurening til bæredygtighed og biodiversitet. Det gør kurset ved at introducere til de mest toneangivende teorier i økokritikkens historie, som dybdeøkologi, nymaterialisme, økofeminisme, queer økologi, dekolonial økokritik og økomaxisme. Kurset vil særligt fokusere på disse teoriers litteraturanalytiske implikationer (hvordan gør man?), men kurset vil også adressere bredere litteraturhistoriografiske spørgsmål om, hvordan man som økokritikker kan bidrage med nye perspektiver til litteraturhistorieskrivningen. Undervejs vil vi komme omkring en bred vifte af forfattere som eksempelvis Ursula K. Le Guin, Theis Ørntoft, Kim Stanley Robinson, Inger Christensen, Ask Katzeff, Nanna Storr Hansen og J.P. Jacobsen.

Målet med kurset er at ruste studerende til at udforske miljøspørgsmålene fra en litteraturvidenskabelig vinkel og levere selvstændige argumenter, der kan bidrage til udviklingen af det økokritiske felt. Dermed vil kurset også være særligt egnet for kandidatstuderende, der ønsker at arbejde videre med de grønne spørgsmål i specialet.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • litteraturens forhold til miljøproblemstillinger, bredt forstået som både global opvarmning, biodiversitetskrise etc.
 • centrale dele af økokritikkens begreber, teorier og metoder
 • miljøkrisernes kulturelle, herunder bl.a. kulturhistoriske, baggrunde.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for økokritikken på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for økokritikkens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende økokritikkens analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere økokritikken i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden forøkokritikken selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • litteraturens forhold til miljøproblemstillinger, bredt forstået som både global opvarmning, biodiversitetskrise etc.
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende økokritikkens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for økokritikken
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere økokritikken i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.   


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Undervisningen kombinerer traditionelle forelæsninger med forskellige diskussionsformater, som sammen både vil give de studerende et overblik over økokritikken og øge de studerendes evner til at læse, reflektere over og videreudvikle idéerne i de valgte tekster. Derudover fokuserer kurset på at understøtte de studerendes evne til selvstændigt at formulere og udforske økokritiske problemstillinger og dermed muligheden for selv at bidrage med nye indsigter til det økokritiske felt.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Gymnasierettet danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen