HDAK0068FU DAN; Kulturmøder og kultursammenstød i Rigsfællesskabet. Dobbeltblikke i dansk, grønlandsk og færøsk litteratur

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Cultural Encounters and Clashes in ’Rigsfællesskabet’. Double gazes in Danish, Greenlandic and Faroese literature

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Kender vi hinanden i Rigsfællesskabet eller er vi ved at (gen)opdage hinanden? I takt med en stadig stærkere nordatlantisk/arktisk selvbevidsthed og i lyset af regionens globale opmærksomhed i klima- og sikkerhedssituationen er Rigsfællesskabet blevet et aktuelt emne i litteraturen. Kurset sætter fokus på kulturmøder og nye identitetspositioner inden for Danmarks riges grænser med særligt henblik på dansk-grønlandske og dansk-færøske kulturmøder i nyere dansk, grønlandsk og færøsk litteratur. Kurset gennemgår værker, som på forskellig vis fremstiller litteraturens gentilegnelse af det koloniale-kontinentale blik på Arktis og Nordatlanten som et antropologisk dobbeltblik, selveksotiseringer etc. Vi undersøger, hvordan de udvalgte værker tematiserer rigets forestillede geografier som koloniale skygger, assymmetriske magtforhold, men også som reparerende perspektiver. Et andet væsentligt aspekt bliver rejsens og rejseperspektivets betydning, hvor kulturmøderne beskrives som berigende, et rigt fællesskab. Rejse-temaet relateres til den igangværende rebranding af Nordatlanten som en ‘ny’, populær turistdestination i litteratur og i tv-serier. I denne forbindelse ser vi på, hvordan værkerne fremstiller et moderne Nordatlanten, hvor den gamle ‘nation building’ udvides til en kosmopolitisk ‘destination building’ (Moberg). Litteraturens rejseperspektiver bærer tit stærkt præg af en destinationsopbygning, der både repræsenterer en ny selvopfattelse i ’Det nye Nordatlanten’.

Kurset gennemgår værker af Naja Marie Aidt, Niviaq Korneliussen, Jógvan Isaksen, Lisbeth Nebelong, Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Beinir Bergsson, William Heinesen, Jørgen-Frantz Jacobsen.

Teoretisk er fokus på stedet herunder spatiale forhold, der forbinder det lokale, det nationale, det regionale og det globale. Af særlig interesse i denne kontekst er, hvordan stedet udfoldes i lyset af dimensionerne syd-nord, øer-kontinent, metropole og ikke-metropole samfund. Foruden postkolonialisme og litteraturgeografi inddrages teoretiske tekster fra nyere ’studies’ som Island Studies og Tourism Studies.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Ændringer i Rigsfællesskabet, der danner grobund for nye narrativer, kulturmøder og selvforståelser i dansk, grønlandsk og færøsk litteratur herunder selveksotiseringer.
 • Centrale dele af postkolonialismens (litteraturgeografi/​verdenslitterær kritik) begreber, teorier og metoder.
 • Hvordan postkolonialismen indgår i en større historisk sammenhæng i danskfaget.


Færdigheder i at:

 • At præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger og begreber inden for postkolonialismen og litteraturgeografien på en klar og nuanceret måde.
 • Redegøre for postkolonialismens og litteraturgeografiens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • At anvende postkolonialismens og litteraturgeografiens analytiske værktøjer på relevant materiale


Kompetencer i at:

 • At fokusere på og perspektivere postkolonialismen og litteraturgeografien i en samtidig og historisk dimension.
 • At formulere og belyse nye problemstillinger inden for postkolonialismen og litteraturgeografien selvstændigt og på videnskabelig vis.
 • At tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde.
 • At sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Ændringer i Rigsfællesskabet, der danner grobund for nye narrativer, kulturmøder og selvforståelser i dansk, grønlandsk og færøsk litteratur.
 • Relevante teorier og metoder.


Færdigheder i at:

 • At anvende postkolonialismens og litteraturgeografiens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til de givne problemstillinger.
 • At give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for postkolonialismen og litteraturgeografien m.s.h.p. stedet som en historisk foranderlig størrelse og hvordan værkernes kosmopolitiske forestillinger om stedet kæder forskellige stedsforestillinger sammen: det lokale, nationale, regionale og globale.
 • At formidle det faglige stof og de dermed forbundne faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • I at indplacere modernitetens forestillede geografier i en teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes inden for postkolonialismen og litteraturgeografien
 • I at arbejde selvstændigt med forskellige forestillinger om stedet


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

Forelæsninger, gruppearbejde, walk and talk, diskussion i plenum, besøg på Den Nordatlantiske Brygge.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale