HDAK0067FU DAN; Kvindelige klassikere fra det globale nord og det globale syd, fra romantikken til samtidig spekulativ fiktion

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Female Classics from the Global North and the Global South, from Romanticism to Contemporary Speculative Fiction

Uddannelse

Dansk  (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Vores fokus på dette kursus er kvindelige forfattere og kvindelige karakterer, kønsroller og forskellige feminismer. På kurset sammenligner vi vestlige klassikere med kanoniske og ikke-kanoniske litterære værker fra både Norden og det indiske subkontinent, og vi undersøger udviklingen af genremæssige og narrative strategier i kvindelige værker fra romantikken til samtidig spekulativ fiktion.

Den foreløbige læseliste inkluderer (uddrag af) Madame de Staëls Corinne ou l'Italie (1807), Jane Austens Pride and Prejudice (1813), Mary Shelleys Frankenstein (1818), Thomasine Gyllembourgs To Tidsaldre (1845), Georg Brandes' Emigrantlitteraturen (1872), Henrik Pontoppidans Mimoser (1886), Anita Desais Clear Light of Day (1980), Margaret Atwoods The Handmaid's Tale (1985), Arundhati Roys The God of Small Things (1997), Mahasweta Devis Breast Stories (1997), Manjula Padmanabhans Escape (2015), Vandana Singhs The Woman who Thought She was a Planet (2008) og Rakel Haslund-Gjerrilds Alle himlens fugle (2020).

Vi vil på tværs af tid og rum udforske temaer som kvindelig handlekraft, kreativ frihed, ægteskab og moderskab, seksualitet samt kønsbestemt vold. Gennem vores sammenligning af nordisk og international litteratur, af litteratur fra det globale nord og det globale syd, er ambitionen at forstå nuancerne i kønsdiskurser og deres krydsning med klasse og race.

Teoretisk planlægger vi at læse nogle af feminismens nøgletekster af forskere som Gayatri Spivak, Toril Moi og Donna Haraway.

Kurset vil blive undervist på både dansk og engelsk. 

English text on course content:
The focus of this course are female writers and female characters, gender roles, and different feminisms. During the course, we compare Western classical works with canonical and non-canonical literary works from both the Nordic region and the Indian subcontinent, and we shall explore the evolution of generic and narrative strategies in the writings of the women from romanticism to contemporary speculative fiction.

The proposed list of readings will include (excerpts from) Madame de Staël’s Corinne ou l’Italie (1807), Jane Austen’s Pride and Prejudice (1813), Mary Shelley’s Frankenstein (1818), Thomasine Gyllembourg’s To Tidsaldre (1845), Georg Brandes’ Emigrantlitteraturen (1872), Henrik Pontoppidan’s Mimoser (1886), Anita Desai’s Clear Light of Day (1980), Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (1985), Arundhati Roy’s The God of Small Things (1997), Mahasweta Devi’s Breast Stories (1997), Manjula Padmanabhan’s Escape (2015), Vandana Singh’s The Woman who Thought She was a Planet (2008), Rakel Haslund-Gjerrild’s Alle himlens fugle (2020). 

We shall be exploring themes such as female agency, creative freedom, marriage and motherhood, sexuality, and gendered violence across time and space. Through our comparison of Nordic and international literature, of literature from the Global North and the Global South, authored by female writers, we seek to better understand the nuances of gender discourse and its intersection with class and race.

Theoretically, we plan to read some of the key texts in feminism by scholars such as Gayatri Spivak, Toril Moi, and Donna Haraway.

The course will be taught in both Danish and English.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Kurset giver den studerende følgende:
Viden om:

 • temaer som kvindelig handlekraft, kreativ frihed, ægteskab og moderskab, seksualitet samt kønsbestemt vold i nordisk og international litteratur
 • nuancerne i kønsdiskurser og deres krydsning med klasse og race i litteratur fra det globale nord og det globale syd
 • centrale dele af feminismens begreber, teorier og metoder
 • udviklingen af genremæssige og narrative strategier i kvindelige kanoniske såvel som ikke-kanoniske værker fra romantikken til samtidig spekulativ fiktion

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for emnet kvindelige klassikere fra det globale nord og det globale syd, fra romantikken til samtidig spekulativ fiktion, på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for feminismens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende feminismens analytiske værktøjer på relevant materiale

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere emnet kvindelige klassikere i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for emnetkvindelige klassikere selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Kurset giver den studerende følgende:
Viden om:

 • temaer som kvindelig handlekraft, kreativ frihed, ægteskab og moderskab, seksualitet samt kønsbestemt vold i nordisk og international litteratur
 • nuancerne i kønsdiskurser og deres krydsning med klasse og race i litteratur fra det globale nord og det globale syd
 • centrale dele af feminismens begreber, teorier og metoder
 • udviklingen af genremæssige og narrative strategier i kvindelige kanoniske såvel som ikke-kanoniske værker fra romantikken til samtidig spekulativ fiktion

 

Færdigheder i at:

 • anvende feminismens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for emnet kvindelige klassikere
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer

 

Kompetencer i at:

 • indplacere emnet kvindelige klassikere i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

Undervisningen inkluderer underviserforedrag, dialog, diskussioner, studenterfremlæggelser, gruppearbejde, mindre (eksamensforberedende) skriveøvelser og feedback.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen