HDAK0067EU DAN; Dansk som andetsprog: Sprogbeskrivelse og andetsprogstilegnelse

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Analysis of Learner Language and Second Language Acquisition

Uddannelse

Dansk, Dansk som andet- og fremmedsprog (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Kurset giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.  

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • det danske sprogsystem med inddragelse af sprogtypologiske, strukturelle og sociolingvistiske begreber
 • forskelle mellem tale- og skriftsprog og implikationer for beskrivelsen af dansk skrevet eller talt som andet- eller fremmedsprog
 • udvalgte videnskabelige problemstillinger inden for andet- og fremmedsprogstilegnelse og flersprogethed
 • centrale videnskabelige diskussioner angående tilegnelse af andet- og fremmedsprog samt flersprogethed
 • terminologi knyttet til kursets emne.


Færdigheder i at:

 • analysere og forklare sproglige træk i dansk som andet- og fremmedsprog i tale og skrift
 • analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv
 • identificere forskellige syn på sprog og tilegnelse i relevant fagligt og pædagogisk materiale
 • planlægge og udføre mindre, empiriske undersøgelser
 • anvende faglig terminologi præcist og relevant i sproglige analyser.

 

Kompetencer i at:

 • udvælge og anvende metoder til analyse af talt og skrevet dansk sprog produceret af flersprogede indlærere og sprogbrugere på selvstændig og systematisk vis
 • anvende sprogtypologisk og sociolingvistisk viden i det videre arbejde med at støtte tilegnelsen af dansk som andet- eller fremmedsprog hos flersprogede indlærere
 • på grundlag af tilegnelsesteori og -modeller at kunne vurdere indlæreres danske sprog
 • anvende tilegnelsesmodeller og -teorier i vurdering af undervisningsmaterialer.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • det danske sprogsystem med inddragelse af sprogtypologiske, struk-turelle og sociolingvistiske begreber

 • forskelle mellem tale- og skriftsprog og implikationer for beskrivelsen af dansk skrevet eller talt som andet- eller fremmedsprog

 • centrale videnskabelige diskussioner angående tilegnelse af andet- og fremmedsprog samt flersprogethed
 • terminologi knyttet til kursets emne.
   

Færdigheder i at:

 • analysere og forklare sproglige træk i dansk som andet- og fremmed-sprog i tale og skrift
 • analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv
 • planlægge og udføre mindre, empiriske undersøgelser
 • anvende faglig terminologi præcist og relevant i sproglige analyser.
   

Kompetencer i at:

 • udvælge og anvende metoder til analyse af talt og skrevet dansk sprog produceret af flersprogede indlærere og sprogbrugere på selvstændig og systematisk vis
 • på grundlag af tilegnelsesteori og -modeller at kunne vurdere indlæreres danske sprog.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:


Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2022-ordningen
 

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2022-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 157,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen
Fri mundtlig prøve med materiale