HDAK0066FU DAN; Henrik Pontoppidans store romaner: Hermeneutisk og genetisk kritik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Henrik Pontoppidan’s Great Novels: Hermeneutic and Genetic Criticism

Uddannelse

Dansk  (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Henrik Pontoppidan (1857-1943) er en af de få danske forfattere, der har fået Nobelprisen – selv om han måtte dele den med Karl Gjellerup, fordi Det Svenske Akademi ikke fandt hans forfatterskab idealistisk nok. Pontoppidan skrev næsten udelukkende prosa; forfatterskabet strækker sig over mere end 60 år og 35 titler. Han skrev hovedsagelig i to genrer: noveller og romaner, og i grænselandet indrettede han selv en mellemgenre, som han kaldte ‘små romaner’.

 

Dette kursus skal handle om Pontoppidans store romaner. Af dem skrev han tre: Det forjættede Land (1891-95), Lykke-Per (1898-1904) og De Dødes Rige (1912-16). De rummer alle tre et tidsbillede af det danske samfund, men de udfolder også en eller flere menneskeskæbner, og desuden kan de hver for sig læses som en prøvende dialog med en af 1800-tallets tænkere: Lev Tolstoj, Friedrich Nietzsche og Arthur Schopenhauer. Det er stor litteratur og noget af det bedste, der er skrevet på dansk.

 

Kursets undertitel antyder, at der vil blive anlagt to læsestrategier: Den hermeneutiske er en strategi, der lægger vægt på at afdække romanernes helhedsmening eller budskab, mens den genetiske tager udgangspunkt i det faktum, at Pontoppidan blev ved med at revidere sine romaner, efter at de første gang var blevet trykt. Op til syv forskellige versioner nåede han at udsende, idet han bad om, at man som læser ville holde sig til den sidste nye.

 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er i gang med en elektronisk udgave af de store romaner i alle deres versioner. Udgaven skal rumme redskaber, der gør det muligt at læse versionerne parallelt og udpege forandringerne. Vores kursus vil læne sig op ad den nye udgave og trække på de muligheder, den tilbyder, mens den endnu er under udvikling.

 

Vi vil studere nogle af Pontoppidans omarbejdelser og se, hvad de betyder for vores forståelse af romanerne – og for vores begreber om et litterært værk. I samspillet mellem den hermeneutiske og den genetiske læsning ligger der nemlig også en komplicering af nogle af de mest almindelige begreber i litteraturvidenskaben: tekst, værk og forfatterskab.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de væsentligste problemstillinger, der knytter sig til Henrik Pontoppidans romaner
 • centrale dele af hermeneutikkens og den genetiske kritiks begreber og metoder
 • den historiske dimension i Henrik Pontoppidans romaner

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger, der knytter sig til Henrik Pontoppidans romaner, på en klar og nuanceret måde
 • redegøre for hermeneutikkens og den genetiske kritiks metoder og diskutere dem selvstændigt
 • anvende hermeneutikkens og den genetiske kritiks analytiske værktøjer på relevant materiale

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere Henrik Pontoppidans romaner i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden forHenrik Pontoppidans forfatterskab selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Henrik Pontoppidans romaner med forståelse for deres betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • hermeneutikkens og den genetiske kritiks metoder

 

Færdigheder i at:

 • anvende hermeneutikkens og den genetiske kritiks videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for Henrik Pontoppidans forfatterskab
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere Henrik Pontoppidans romaner i relevante teoretiske sammenhænge og forholde sig til de metoder, der anvendes her
 • arbejde selvstændigt med et emne


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med indlagte mini-forelæsninger, praktiske øvelser samt mundtlige og skriftlige oplæg fra deltagerne
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen