HDAK0061EU DAN; At fortælle forandring. Dansk madkultur i fiktive og ikke-fiktive fortællinger

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Narrating change. Danish food culture in fiction and non-fiction

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Dette praksisintegrerende kursus undersøger den rolle som fiktive og ikke-fiktive fortællinger spiller i forhold til den grønne omstilling af vores madsystem. Kurset tager udgangspunkt i tesen at den måde vi nyder mad på, er påvirket af socialt og kulturelt betingede normer og at vi må gentænke vores værdiforestillinger, hvis vi vil skubbe vores madsystem i en mere bæredygtig retning.

Fortællingerne spiller en vigtig rolle her, fordi de viser os hvor vores ideer og forestillinger om ”god mad” kommer fra, og hvad der skal til for at bane vejen til en bæredygtig fremtid. For at fremhæve fortællingernes øko­kritiske potentiale kobler kurset teorilæsning, litteraturanalyse og feltarbejde. Ambitionen er at udvikle en metode som bygger bro mellem teori og praksis, og som derfor kaldes ”anvendte litterære madstudier”.

Kursets struktur er tredelt. I kursets første del gives der indblik og overblik over hvordan mad, smag, landbrug, anvendelse af naturressourcer m.m. fremstilles i dansk litteratur, og hvordan madkulturen har ændret sig i løbet af de sidste 150 år. Centralt står tekster af bl.a. Marie Bregendahl, Karen Blixen, Tove Ditlevsen, Hans Otto Jørgensen og Malte Tellerup. Derefter skal der i form af feltarbejde (deltagerobservation, interview eller spørgeskemaundersøgelse) undersøges hvordan danske madaktører med bæredygtighed som første prioritet skaber sine egne fortællinger om madens produktion, distribution og konsumtion, og hvordan disse fortællinger bidrager til bæredygtige forandringer af madsystemet. Til slut skal der udvikles en metode, der går ud på at sammenligne fiktive og ikke-fiktive madfortællinger og diskutere deres forandringspotentiale.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • den udvalgte litteraturs vigtigste tematiske samt æstetiske kendetegn og dens væsentligste problemstillinger
 • centrale dele af nyere teorier om litteratur og mad, deres begreber og metoder samt deres ligheder og forskelle
 • den udvalgte litteraturs relevante historiske dimension.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for nordisk litteratur, der drejer sig om mad, landbrug, bæredygtighed og den grønne omstilling af fødevaresystemet på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for madrelaterede teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende litteratur- og kulturanalytiske værktøjer på fiktive og ikke-fiktive madfortællinger.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere litteratur om madens produktion, distribution og konsumtion i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden formoderne litteratur selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • moderne litterære tekster om menneskers forhold til mad med forståelse for deres betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende litteraturfagets videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for moderne litteratur med fokus på det danske fødevaresystem og dets fremstilling i fiktive og ikke-fiktive fortællinger
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere madfortællinger i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt.
 • arbejde selvstændigt med et emne.     


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Kurset er udformet som et arbejdsfælleskab bestående af forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, nærlæsninger og feltarbejde. Det forventes at deltagerne bidrager aktivt til undervisningen og holder enten et gruppeoplæg om en litterær madtekst eller laver kvalitative interviews med danske madaktører (eller anden form for feltarbejde), som senere skal præsenteres i undervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen