HDAK0060FU DAN; Dansk som andetsprog: Andetsprogspædagogik med praktik

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Second Language Teaching

Uddannelse

Dansk, Dansk som andet- og fremmedsprog (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Kurset giver den studerende: 

Viden om og forståelse af: 

 • fagdidaktiske og metodiske diskussioner i historisk perspektiv.


Færdigheder i at: 

 • analysere og diskutere sprogpædagogisk materiale eller praksis i lyset af reflekteret teoretisk indsigt i fremmedsprogs-, andetsprogs- eller kulturpædagogiske tilgange 
 • opstille og diskutere kriterier for vurdering af metoder, materialer og prak-sis inden for emneområdet 
 • analysere kommunikation i undervisning eller andre former for sprogpæda-gogisk arbejde, herunder identificere forskellige deltagerroller.


Kompetencer i at: 

 • analysere og diskutere form og indhold i en given undervisnings- eller sprogpædagogisk praksis i relation til en defineret målgruppe 
 • observere og evaluere eller udvikle, afprøve og evaluere konkrete pædagogiske forløb inden for et sprogpædagogisk område, hvor indlærere eller to-sprogede er defineret som målgruppe 
 • undervise unge og voksne i dansk som andet- og fremmedsprog under for-udsætning af, at den studerende også har bestået de øvrige elementer i studiemønsteret dansk som andet- og fremmedsprog (Elevsprogsbeskri-velse, Kultur og sprog samt Andetsprogstilegnelse), udbudt under denne og/eller andre studieordninger.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Eksaminanden kan: 

 • beherske emnekursets begrebsdannelser og bruge dem nuanceret og præ- cist 
 • redegøre for centrale teorier og metoder inden for emnet og diskutere dem selvstændigt
 • anvende emnekursets analytiske og metodiske værktøjer sikkert og præ-cist på relevant materiale.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2022-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. særlige bestemmelser i studieordningen