HDAK0057FU DAN; Kommunikation: Metodekursus for kommunikation og kultur

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Methods for Communication and Culture

Kursusindhold

Hvad vil du vide, hvordan vil du finde ud af det, og hvordan ved du, om du har fundet ud af det? Disse spørgsmål udgør essensen af enhver metodediskussion, og vil være omdrejningspunkt for dette kursus, som lærer dig at gennemføre og evaluere undersøgelser.

 

Metode er vigtigt for alle, og særligt for de, der ønsker at kunne beskrive situationer og fænomener på systematisk, videnskabelig måde, og som gerne vil have skærpet deres kritiske sans, når de bliver præsenteret for andres undersøgelser.

 

Dette kursus fokuserer på metoder anvendt på humanistiske fag, og henvender sig særligt til studerende inden for kommunikation og kultur. Kurset introducerer til både kvalitative og kvantitative metoder, dog med særlig vægt på kvalitativ metode, og har både fokus på dataindsamlingsmetoder og dataanalysemetoder.

 

Kurset er en blanding af metodeteori og hands-on øvelser, der giver erfaringer med at anvende metoderne i praksis. I løbet af kurset skal vi arbejde med flg. dataindsamlingsmetoder: observationsstudier/shadowing, artefaktbaserede spørgemetoder, contextual inquiry, autoetnografi, interview, fokusgruppeinterview, videoetnografi og spørgeskemaundersøgelser.

 

Kurset henvender sig til studerende, der gerne vil lære at planlægge og gennemføre undersøgelser, både de, der vil indgå i et fælles arbejde om en større case, og de, som ønsker at lave deres egne undersøgelser, fx i forbindelse med specialeskrivning. Kurset behandler hele undersøgelsesprocessen fra formulering af forskningsspørgsmål, valg af dataindsamlingsmetode(r), tilrettelæggelse af undersøgelse(r), indsamling af data til analyse, kategorisering og forslag til videre bearbejdning, samt begreber som validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.

 

Dette kursus er relevant i forhold til alle øvrige kommunikationskurser på NorS, og er i princippet relevant for enhver studerende, der gerne vil lære at anvende metoder i et konkret projekt.  Kurset giver dig et solidt fundament for at indgå i professionelle sammenhænge, hvor vi dels ser en øget brug af undersøgelser generelt, og els oplever en stigning i antallet af kommunikationsprofessionelle, som selv udfører forskellige undersøgelser. Dette kursus kvalificerer dig til både at gennemføre egne undersøgelser og tage stilling til andres.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål
Den studerende skal:

 • have et indgående teoretisk kendskab til forskellige dataindsamlingsmetoder og kunne reflektere over og diskutere de fordele og ulemper, der er knyttet til de forskellige metoder.
 • formulere et eller flere forskningsspørgsmål og kunne sammensætte et hensigtsmæssigt undersøgelsesdesign, som kan give svar på disse spørgsmål.
 • reflektere og argumentere for metodevalg – både i forhold til forskningsspørgsmål og metodetriangulering, men også i relation til begreber som generaliserbarhed, validitet og reliabilitet. Dette sker ved at koble metodeteori med egen undersøgelse.
 • erhverve sig erfaring med faktisk indsamling af data.
 • have viden om og erfaring med at kode og kategorisere data med stor systematik.
 • have kendskab til forskellige analysemetoder

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:


Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen