HDAK0055FU DAN; Mediekultur og mediebrug: Kulturens medialisering

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Media Culture and Media Use: The Mediatization of Culture

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i en af de store teoretiske retninger inden for det medievidenskabelige felt: medialiseringsteorien. Medialiseringsteorien beskriver hvordan andre samfundsmæssige institutioner underlægges mediernes logik og hvordan mediernes allestedsnærværende plads i vores samfund få betydning for andre aktører og institutioner virkemåder.

 

Kurset ser på medialiseringen i en række af aktuelle kontekster så som religion, politik, leg, familieliv, sport, intimitet osv.

 

Kurset introducerer feltets interne diskussioner, teoretiske problemstillinger, begrebet og analytiske strategier. En indføring i medialiseringsteori bidrager til at kunne analysere og belyse mediernes rolle i vores samtid med fokus på kulturelle forandringer på både mikro-, meso- og makroniveau.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Væsentlige problemstillinger i forhold til medialiseringens rolle i mediekultur og mediebrug
 • centrale dele af medialiseringtankens begreber, teorier og metoder
 • Medialiseringsteoriens historiske dimension

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for medialiseringen af kultur på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for medialiseringens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende medialiseringsteoriens analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere medialiseringen af kultur i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for medialiseringsfeltet selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Kulturens medialisering med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende medialiseringsfeltets videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for medialiseringen af kultur
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • Indplacerer medialiseringen af kultur i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Aktiv undervisningsdeltagelse i dialogbaseret undervisning og i form af oplæg og gruppearbejde/workshops
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale