HDAK0053FU DAN; Søren Kierkegaard og Karen Blixen

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Søren Kierkegaard and Isak Dinesen

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Søren Kierkegaards og Karen Blixens forfatterskaber tilhører hver sin litteraturhistoriske periode og hver sit århundrede, men alligevel er der en intens relation imellem dem, som det er værd at udforske.

 

De to forfattere behandler den samme kreds af eksistentielle grundproblemer: Hvad er meningen med et menneskes tilværelse? Findes der sådan noget som skæbne? Hvad er identitet, og hvordan får man én – eller hvordan slipper man ud af den, man har? De besvarer spørgsmålene forskelligt, blandt andet fordi de befinder sig på hver sin side af Nietzsche, der proklamerede Guds død og nihilismens sejr. Men begges svar går dybt og er i stand til at udfordre moderne mennesker.

 

Undertiden er der ligefrem en dialog mellem forfatterskaberne – dog indskrænket af den simple omstændighed, at Kierkegaard ikke kunne læse Karen Blixen. Men Blixen har læst sin Kierkegaard og undertiden taget de udfordringer op, som han har efterladt i sine værker og dagbøger. Kurset vil prøve at spore disse ’samtaler’ eller ’replikker’ hen over et århundrede (fx i ”Forførerens Dagbog” og ”Ehrengard”, i Gjentagelsen og ”Digteren”). Men der vil også blive læst værker, som blot formulerer forskellige, ofte kontrasterende svar på de store spørgsmål (fx ”Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske i Personlighedens Udarbeidelse” over for ”Drømmerne” eller ”Kardinalens første Historie”).

 

Desuden er der et køns-spor, idet Karen Blixen gerne vender op og ned på de forestillinger om kærlighed, kønsroller og forførelse, som hun finder hos Kierkegaard. Endelig vil vi se på fortælleteknikken, ikke mindst brugen af pseudonymer, rammefortællinger og selvdementerende kompositionsforløb.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de væsentligste problemstillinger i de to forfatterskaber
 • centrale dele af den komparative læsnings begreber, teorier og metoder
 • den historiske dimension i den komparative læsning.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for de to forfatterskaber på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for den komparative læsnings teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende den komparative læsnings analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere problemstillinger fra de to forfatterskaber i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden forden komparative læsning selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de to forfatterskaber med forståelse for deres betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende den komparative læsnings videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for de to forfatterskaber
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indsætte problemstillinger fra de to forfatterskaber i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes ved studiet af dem
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Der gives holdundervisning med indlagte forelæsninger og fremlæggelser ved de studerende. Hovedvægten vil ligge på den fælles samtale om de læste værker.

Der tilbydes individuel vejledning i forbindelse med opgaveskrivningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen