HDAK0050EU DAN; Tale og skrift: Sprog og identitet i tid og rum

Årgang 2021/2022
Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Det er dybt rodfæstet i vores kulturelle tænkning om sprog at mennesker, identiteter og steder er forbundne: ’Dansk hører til i Danmark, og danskere taler dansk’. Når vi undersøger sprog i almindelige menneskers daglige liv, er virkeligheden dog langt mere kompleks. I Danmark tales og skrives på mange andre sprog end dansk, fx på tyrkisk, engelsk og norsk, og dansk bruges heller ikke kun til i det geografiske område vi kalder Danmark (der tales og skrives fx dansk i Grønland). Alligevel har forestillinger om sprog, steder og identiteter knyttet til det nationale til stadighed konsekvenser for vores opfattelser af hinanden. På dette kursus undersøger vi, hvorfor og hvordan vi skaber og reproducerer koblinger mellem sprog, steder og identiteter, og hvilke konsekvenser koblingerne har for vores opfattelser af hinanden. Kurset sætter fokus på betydningen af sproglige forskelle (herunder dialekter, sociolekter og multietnisk ungdomssprog) i vores nutidige globaliserede samfund hvor mennesker er mobile og flytter sig over lange afstande, og hvor sprog i tale og skrift er i kontakt med andre sprog i en grad som ikke er set tidligere i historien.

Kursusforløbet kobles tæt til vores arbejde med en portfolio som kommer til at udgøre den afsluttende eksamensopgave. Kurset, og således også portfolioen, inddeles tematisk i tre dele. I første del undersøger vi koblingen ’sprog og sted’, i anden del ’sprog og identitet’ og i sidste del ’sted og identitet’, og til sidst binder vi det hele sammen og danner os en bred, samlet forståelse af komplekset sprog, sted og identitet. Vi skal læse teoretiske tekster om begreberne sted og identitet, herunder begreber som nation, ghetto og ideologi; og vi skal arbejde hands-on med analyser af autentisk skrift- og talesprog og undersøge hvordan forestillinger om sprog, sted og identitet virker in- og ekskluderende af forskellige typer fællesskaber.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • faglig, teoretisk og metodisk viden om studiet af dansk i tale og skrift
 • centrale dele af sociolingvistikkens begreber, teorier og metoder
 • udviklinger i dansk tale og skrift over et længere historisk forløb
 • Teoretiske udviklinger og diskussioner vedrørende begreberne sprog, sted og identitet.

 

Færdigheder i at:

 • kendskab til og færdigheder i analysemetoderne: trækanalyse, herunder fonetisk og grammatisk analyse af sproglig variation, diskurs- og narrativanalyse
 • kritisk blik og metodisk stringens i analysen af sproglig variation
 • identificere og diskutere normer for sprog og sprogpolitiske konsekvenser heraf
 • selvstændigt bearbejde og analysere sproglige data.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere forestillinger om sprog, sted og identitet i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger vedrørende sprog, sted og identitet selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • faglig og metodisk viden om studiet af dansk i tale og skrift
 • centrale dele af sociolingvistikkens begreber, teorier og metoder
 • udviklinger i dansk tale og skrift over et længere historisk forløb.
 • udviklinger og diskussioner vedrørende begreberne sprog, sted og identitet

 

Færdigheder i at:

 • kendskab til analysemetoderne: trækanalyse, herunder fonetisk og grammatisk analyse af sproglig variation, diskurs- og narrativanalyse
 • metodisk stringens i analysen af sproglig variation
 • identificere og diskutere normer for sprog og sprogpolitiske konsekvenser heraf
 • bearbejde og analysere sproglige data

 

Kompetencer i at:

 • basale analysemetoder vedrørende trækanalyse, herunder fonetisk og grammatisk analyse af sproglig variation, diskurs- og narrativanalyse
 • metodisk stringens i analysen af sproglig variation
 • identificere og diskutere normer for sprog og sprogpolitiske konsekvenser heraf
 • bearbejde og analysere sproglige data


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af forelæsning, oplæg og gruppearbejde. Deltagere vil også blive inviteret til at medvirke til løsning af mindre forskningsopgaver og hands-on-analyser af forskningsdata.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Portfolio, jf. Særlige bestemmelser i studieordningen