HDAK0047FU DAN; Det moderne gennembruds skæbner

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

The fates of The Modern Breakthrough

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Det moderne gennembrud er en af de mest genkendelige betegnelser i dansk og skandinavisk litteraturhistorie, og ophavsmanden, Georg Brandes, satte i 1883 selv navne på dens mandlige hovedskikkelser. Siden da er ‘gennembruddet’ blevet diskuteret og persongalleriet revurderet – mest markant af Pil Dahlerup, der 100 år efter Brandes præsenterede det moderne gennembruds (oversete) kvinder. 

 

Med afsæt i dansk litteratur fra tidsrummet 1870-1900 – og med udblik til Skandinavien – har kurset til hensigt at skabe overblik over perioden. I løbet af kurset vil vi bl.a. læse romaner, noveller og teaterstykker fra en række forskelligartede forfatterskaber med henblik på at diskutere periodens litteraturhistoriske mangfoldighed og sammenhæng: I hvilket omfang er det moderne gennembrud en dækkende betegnelse for perioden? Er der i virkeligheden tale om flere moderne gennembrud? Og i forlængelse heraf: Kan man tale om et særligt kvindeligt (eller mandligt) moderne gennembrud?

 

De litteraturhistoriske diskussioner understøttes af kursets to spor: Et idéhistorisk spor, hvor periodens skæbnebegreber undersøges; hvilke begivenheder og oplevelser kendertegner en moderne tilværelse, og hvad er individets respons? Og et litteratursociologisk spor, hvor periodens omkalfatring af de litterære felter og af forfatterrollen sammenholdes med litteraturen; hvad var vilkårene og mulighederne for den moderne forfatter? 

 

Undervisningen vil tage form af forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner og øvelser. Desuden er der indlagt ekskursioner og workshops. På disse workshops skal vi afprøve digitale metoder, der kan understøtte og supplere traditionelle analytiske og historiske tilgange.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • det moderne gennembruds væsentligste idéer og problemstillinger
 • det moderne gennembruds historiske dimension
 • relevante litteraturhistoriske og litteraturteoretiske begreber, teorier og metoder. 

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det moderne gennembrud på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for litteraturanalytiske og -historiske teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende begrebsanalytisk og litteratursociologisk metodik på relevant materiale (herunder digitale værktøjer).

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere det moderne gennembrud i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for det moderne gennembruds litteratur selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Det moderne gennembruds litteraturhistoriske udstrækning og dets betydning i en bredere litteraturhistorisk sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.
   

Færdigheder i at:

 • anvende litterære videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for det moderne gennembruds litteratur
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • placere litterære værker fra perioden 1870-1900 i en historisk sammenhæng ved hjælp af relevant teori og tilhørende metoder
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale