HDAK0046EU DAN; Køn, krise, kunst. Eksistentielle temaer i dansk lyrik

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Gender, Crisis, Art. Existential Themes in Danish Poetry

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Kurset tager udgansgpunkt i en kortlægning af grundlæggende træk ved den menneskelige eksistens: subjektivitet, det andet (mennesker og natur), søgen efter mening, livshistoriske valg. Vi koncentrerer os om tre centrale temaer: køn (forførelse, kærlighed, parforhold), krise (synd, tidslighed, fremmedgørelse) og kunstens rolle som æstetisk form og ”equipment for living” (Kenneth Burke). Selv om de tre temaer ofte væves ind i hinanden i de enkelte tekster, vil kurset blive organiseret i tre blokke med fokus på hver af de tre temaer, der netop på den baggrund vil træde frem i deres historiske forskellighed. Vi begynder med folkeviser og laver nedslag hos Kingo, Brorson, Stub og Ewald for derefter at øge tekstmængden med romantikerne og især med digte fra perioden efter 1870, hvorefter vi slutter med aktuelle digtere fra 2010’erne, bl.a. Yahya Hassan og Signe Gjessing.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • centrale forfattere i dansk lyrikhistorie
 • centrale dele af lyriklæsningens begreber, teorier og metoder
 • historiske variationer i tematiseringen af køn, krise og kunst

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for tematisk læsning af lyrik på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for litteraturfortolkningens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende lyriklæsningens analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere dansk lyriks historie i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for en tematisk-historisk tilgang til litteratur selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • centrale forfattere i dansk lyrik i deres tematisk-historiske sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende lyriklæsningens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for en tematisk-historisk læsning af lyrik
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere lyriske tekster i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. Særlige bestemmelser i studieordningen