HDAK0042EU DAN; Medier: Medieæstetik og –historie: Celebritykultur & medier

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Media aesthetics and -history: Celebrity culture & media

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Celebritykultur er et centralt fænomen i nutidens digitale mediekultur fordi den formidler fortællinger om hvem vi er og hvad vi kulturelt og samfundsmæssig synes er vigtigt. Celebrities repræsenterer medierede versioner af hvad det vil sige at være moderne menneske. Analyser af celebritykultur handler derfor om identitet og synlighed i medierne, om magt, anerkendelse og fællesskaber i mediekulturen.


På dette kursus undersøges hvordan celebritykulturen manifesterer sig både indenfor den kulturelle og politiske offentlighed med fokus på politik og aktivisme, kultur og videnskab og med et æstetisk og historisk udgangspunkt.
 

Celebritykulturen undersøges i analyser af konkrete medietekster på tværs af medier som omfatter fx sociale netværksmedier, online nyheder, dokumentar, mediebegivenheder og fx biografiske fiktionsfilm. Samlet set anlægges et tværmedialt perspektiv på celebritykulturen som både omfatter medietekster og den mediekultur som de indgår i - æstetisk og historisk.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • celebritykulturens medietekster og hvordan de indgår i den digitale mediekultur
 • centrale dele af celebritykulturens væsentligste begreber, teorier og metoder
 • celebritykulturens udvikling og historie


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for celebritykulturen på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for celebritykulturens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende celebritykultur-teoriernes begreber – både de æstetisk og de sociologiske - som analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere celebritykulturen i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for celebritykulturen selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • celebritykulterens medietekster og deres betydning i en historisk kontekst
 • celebritykulturens relevante teorier og metoder.


Færdigheder i at:

 • anvende celebritykulturens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for celebritykulturen
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • analysere celebritykulturens medietekster og placerer dem i en historisk kontekst.
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Aktiv undervisningsdeltagelse i den dialogbaserede undervisning og i form af individuelle oplæg og gruppearbejde/workshops og mindre skriftlige opgaver/prøver.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale