HDAK0035FU DAN; Sprog - Sprog og samfund: Sociolingvistikkens nyere tendenser

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

New tendencies in sociolinguistics

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Kurset udbydes i forbindelse med Copenhagen Winter School in Sociolinguistics, som finder sted i uge 10. Det intensive kursus er både for KA-studerende og internationale phd.-studerende og her vil internationale forskere undervise i forskellige sociolingvistiske emner. Inden det intensive kursus køres et undervisningsforløb for KA-studerende på 4 x 3 timer. Efter kurset afholdes minimum 2 workshopdage udover individuel vejledning.
 

Det indledende undervisningsforløb indeholder en introduktion til nyere sociolingvistik samt case-baserede diskussioner og analyser af datatyper og metoder. Vi planlægger indholdet på kurset, så det peger hen imod de temaer, der tages op på det intensive forløb af de internationale forskere. Vi vil tage udgangspunkt i større sociolingvistiske empiriske projekter udført i de senere år på Københavns Universitet og give en indføring i sproglig variation, sammenhænge mellem samfundsstrømninger og lokale anvendelser af sprog, og sammenhænge mellem sprogbrug og identifikationsprocesser.

 

Det indledende forløb vil klæde deltagerne på til at få et effektivt udbytte af det intensive kursusforløb, som vil vare 5 hele dage og bestå af foredrag af internationale forskere, præsentationer af PhD-projekter og workshops. Formålet med at inkludere KA-studerende og PhD-studerende på samme kursus er at opnå en synergieffekt, hvor KA-studerende får et førstehåndsindtryk af arbejdet med empirisk baseret forskning. Det samlede forløb vil forberede den studerende til arbejdet med sit eget empirisk baserede projekt, som vejledes individuelt af underviserne i løbet af foråret.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • teorier og metoder inden for nyere sociolingvistik
 • centrale problemstillinger inden for teorierne
 • Igangværende internationale diskussioner om feltet, som de kommer til udtryk i kursusugen


Færdigheder i at:

 • analysere en sproglig udveksling med dens variation i lyset af dens kontekst.
 • undersøge sproglig variation systematisk forstået på baggrund af sociale inddelinger og omverdensforståelser
 • planlægge og udføre en indsamling af sproglige data
 • formulere præcise forskningsspørgsmål og lade disse guide den analytiske proces
 • bearbejde indsamlede data med valg af passende kvantitative og/eller kvalitative metoder.


Kompetencer i at:

 • omsætte empiriske resultater til sociolingvistisk teori
 • producere et sammenhængende forskningsbaseret argument
 • Formidle argumentet inden for videnskabelig genre
 • Tage kritisk stilling til resultater på baggrund af metoders og teoriers begrænsninger


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, intensiv kursusdeltagelse, workshops, individuel vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. Særlige bestemmelser i studieordningen