HDAK0031FU DAN; Medier - Mediekultur og medieforbug: Sociale medier i hverdagen

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Media culture and media use: Everyday life and social media

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Sociale medier er for længst blevet en veletableret del af mange menneskers sociale hverdagsliv. Fx spiller sociale medier en central rolle i måden, hvorpå vi vedligeholder og organiserer sociale relationer til andre mennesker – både i vennegruppen, blandt kollegaer og i den nære og fjerne familie. 

 

På dette kursus udforsker vi bl.a.:

 • hvilke muligheder (og begrænsninger) sociale medier tilbyder for sociale roller og identitetsmuligheder i hverdagen.
 • hvordan sociale medier styrker (og udfordrer) venne- og familierelationer.
 • hvilke medieideologier der findes i unge og ældres fortællinger om medie-, familie- og ungdomsliv.
 • Og hvilke diskurser om sociale medier, der dominerer den offentlige debat.

 

Vi skal på dette kursus således blive klogere på unges og voksnes digitale kommunikationskulturer og medieforbrug. Vi kommer til at arbejde med nyere medieteori, multimodal interaktionsanalyse og diskursanalyse.

 

Kurset har endvidere et praktisk aspekt, idet der vil blive lagt stor vægt på at den studerende selv skal udføre etnografisk feltarbejde på internettet og foretage kvalitative interviews med mediebrugere.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • Redegøre for menneskers sociale handlinger og kommunikative aktiviteter på sociale medier, og for de kommunikationsbetingelser som kendetegner de sociale medier
 • Redegøre for relevant medie- og interaktionsteori
 • Anvende medieteoretisk viden til at analysere mediekulturelle og mediebrugsmæssige perspektiver på mediebrug blandt unge og/eller deres forældre
 • Selvstændigt diskutere mediekulturelle og mediebrugsmæssige perspektiver på familieliv
 • Udføre etnografisk feltarbejde på internettet (eller arbejde med allerede indsamlet materiale) og reflektere over de metodologiske og etiske problemstillinger der er forbundet med dette
 • Tilrettelægge og gennemføre et systematisk selvstændigt studium af en selvvalgt problemstilling og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret, præcist og vederhæftigt.

 

Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende

Eksaminanden kan:

 • Redegøre for menneskers sociale handlinger og kommunikative aktiviteter på sociale medier, og for de kommunikationsbetingelser som kendetegner de sociale medier
 • Redegøre for relevant medie- og interaktionsteori
 • Anvende medieteoretisk viden til at analysere mediekulturelle og mediebrugsmæssige perspektiver på mediebrug blandt unge og/eller deres forældre
 • Udføre etnografisk feltarbejde på internettet (eller arbejde med allerede indsamlet materiale)
 • tilrettelægge og gennemføre et systematisk selvstændigt studium af en selvvalgt problemstilling og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret, præcist og vederhæftigt.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisningen, hjemmeopgaver* og Logbøger **

*Hjemmeopgaver:
Der vil på kurset blive lagt stor vægt på at opøve online etnografiske og analytiske færdigheder. Derfor skal der ofte forud for en undervisningsgang løses en hjemmeopgave hvor den studerende enten skal analysere allerede indsamlede data eller selv lave feltarbejde på internettet.

**Logbøger:
På kurset vil der være fokus på skriftlighed idet den afsluttende eksamen består af en skriftlig hjemmeopgave. Vi arbejder med skriftlighed i form af ”logbøger” hvor den studerende i de sidste 5 minutter af hver undervisningsgang skriver 5-10 linjers refleksioner over dagens undervisning: Hvad var vigtigt ved dagens tema, hvad var dagens ”take home message”, og hvad er dit eget bud på et forskningsspørgsmål der relaterer sig til dagens emne. Logbøgerne uploades på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave