HDAK0015EU DAN; Kommunikation: Kommunikation og kultur i internationale virksomheder

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Communication and culture in international organizations

Kursusindhold

Vil du gerne tilegne dig brugbar viden og relevante kompetencer, der giver dig muligheder for en spændende karriere som rådgiver, konsulent eller kommunikationsmedarbejder? Er du interesseret i at blive klogere på de interne dynamikker og processer i virksomheder, eksempelvis organisationskultur, ledelse, teamwork og virtuelt samarbejde? Så er dette kursus netop noget for dig.

 

På kurset zoomer vi ind på en række centrale emner inden for kommunikation og kultur i virksomheder. Vi beskæftiger os både med internationale såvel som danske virksomheder, hvor stadigt flere orienterer sig mod andre lande. Kurset vil berøre spørgsmål såsom: Hvordan kommunikerer professionelle og organisationer hensigtsmæssigt? Hvad betyder globaliseringen for kommunikation og interaktion i den professionelle kontekst i organisationer? Hvordan kommer kultur helt konkret til udtryk i det daglige arbejde? Og hvad betyder sted og rum for den senmoderne medarbejders måde at arbejde på?

 

I løbet af kurset vil der være nedslag i emner såsom innovation, forandring, grupper og teamwork, ledelse, organisationskultur, fysiske og virtuelle møder, socialisering af nye medarbejdere, videndeling og organiseringen af fysiske kontorer – med særligt fokus på de interne processer og dynamikker, der udspiller sig i internationale og danske virksomheder. Igennem kurset er der et løbende fokus på at knytte litteraturen an til konkret praksis, virkelige problemstillinger og best practice i virksomheder. Undervisningsgangene er derfor organiseret med et mix af teoripræsentation, faciliterede aktiviteter og øvelser, diskussion i grupper, studenteroplæg, case-arbejde og flere besøg fra udefrakommende professionelle eksperter, eksempelvis fra konsulentbureauer.

 

Kursusformatet er eksplorativt og indebærer fokuseret samarbejde i case-grupper – også uden for undervisningen. Du kan derfor roligt forvente at få fart over feltet, lære en masse og udvikle din professionelle profil via de praktiske erfaringer i case-gruppen. I grupperne vil de studerende have til opgave at finde en relevant case-virksomhed eller -organisation – der kan være dansk eller international – hvor de kan indsamle eget datamateriale via feltarbejde og efterfølgende analysere disse data. De studerende skal således tage ejerskab over deres eget case-arbejde i grupperne.

 

Formålet med case-arbejdet er, at de studerende gør deres egne praktiske erfaringer med kursus-emnerne, ligesom de får opbygget færdigheder i at udføre en professionel undersøgelse for en virksomhed eller organisation, som kan bruge resultaterne til at optimere elementer i deres interne praksis. Undervejs i semesteret er der naturligvis mulighed for sparring og vejledning fra underviser. Du kan se frem til et både lærerigt, positivt udfordrende og sjovt kursusforløb, hvor de studerende bliver inddraget og involveret i et trygt læringsrum.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om:

 • globaliseringens betydning for professionel interaktion i og omkring organisationer
 • interaktionens betydning for de interne fysiske og virtuelle arbejdsprocesser
 • professionel interaktion i praksis på tværs af tid og rum
 • centrale dele af kommunikationsbegreber og -teorier
 • relevante, kvalitative metoder til at undersøge professionel interaktion

 

Færdigheder i at:

 • arbejde med kvalitative undersøgelsesmetoder såsom video-etnografi, observation, shadowing, interviews eller fokusgrupper
 • analysere professionel interaktion i praksis
 • analysere, diskutere og rådgive om professionelles skriftlige, mundtlige, kropslige og virtuelle interaktion
 • at udarbejde detaljerede analyser af empirisk materiale, der kan tjene som baggrund for kommunikationsrådgivning
 • karakterisere de væsentligste problemstillinger for interaktion, som udspringer af den kontekst, hvori moderne organisationer befinder sig
 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for intern kommunikation på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for teorier og metoder inden for intern kommunikation og diskutere begge dele selvstændigt

 

Kompetencer i at:

 • vurdere organisationers kommunikationsvalg og -setup i relation til den globale, kulturelle, organisatoriske og mediale kontekst, organisationen er placeret i
 • argumentere for valg af kommunikationskanal ud fra de individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer
 • rådgive om hensigtsmæssig fysisk og virtuel professionel interaktion, som er tilpasset individuelle og organisatoriske opgaver, mål og kontekster
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for intern kommunikation selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen
2015-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

Studieordningerne findes her.

Kurset er baseret på en grundbog i to bind: Kommunikation i internationale virksomheder samt supplerende videnskabelige artikler, der kan downloades via REX

Gruppearbejde, pensumpræsentationer, casearbejde og dybdegående analyser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen