HDAK0008FU DAN; Dansk som andetsprog: Andetsprogstilegnelse

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Second Language Learning Theories

Uddannelse

Dansk (Dansk som andet- og fremmedsprog)

Kursusindhold

Målet med kurset er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, herunder indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Der arbejdes med analyser af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Målbeskrivelser

Faglige mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier om andet- og fremmedsprogstilegnelse,
 • fagets videnskabsteoretiske historie samt dets sammenhæng med tilgrænsende fagområder,
 • videnskabelige problemstillinger inden for fagområdet dansk som an-det- og fremmedsprog,
 • terminologi og videnskabsteoretiske paradigmer knyttet til kursets emne.


Færdigheder i at

 • analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv,
 • analysere sprogsyn, indlærersyn og tilegnelsessyn i faglige tekster med henblik på autentiske sammenhænge, hvor dansk som andet- og fremmedsprog indgår,
 • anvende faglig terminologi præist og relevant i sproglige analyser.


Kompetencer i at

 • vurdere tilegnelsesteoriers anvendelighed, rækkevidde og relevans i forhold til konkrete eksempler på forskellige aspekter (morfologi, syn-taks, leksikon, udtale, pragmatik) af dansk talt eller skrevet som andet- og fremmedsprog,
 • vurdere og diskutere tilegnelsesteori og -modeller på kvalificeret akademisk niveau,
 • planlægge og udføre mindre, empiriske undersøgelser. 


Faglige mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier om andet- og fremmedsprogstilegnelse,
 • fagets videnskabsteoretiske historie samt dets sammenhæng med til-grænsende fagområder.


Færdigheder i at

 • analysere sprogsyn, indlæersyn og tilegnelsessyn i faglige tekster,
 • analysere konkrete eksempler på brug af dansk talt eller skrevet som andet- og fremmedsprog eller et konkret undervisningsmateriale med udgangspunkt i en teoretisk problemstilling.


Kompetencer i at

 • vurdere tilegnelsesteoriers anvendelighed, rækkevidde og relevans i forhold til konkrete eksempler på forskellige aspekter (morfologi, syn-taks, leksikon, udtale, pragmatik) af dansk talt eller skrevet som an-det- og fremmedsprog,
 • vurdere og diskutere tilegnelsesteori og -modeller på kvalificeret aka-demisk niveau,
 • planlæge og udføe mindre empiriske undersøelser.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:


Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2019-ordningen
 

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale