HDAK0002EU DAN; Kommunikation: Ledelseskommunikation og organisationsteori (tidligere Ledelseskommunikation)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Management Communication and Organizational Theory

Kursusindhold

Kursets emne er ledelseskommunikation, ikke blot i form af kommunikation fra og til ledelsen i virksomheder og organisationer, men bredt forstået som kommunikation om ledelsesmæssige og organisatoriske forhold.

Teorier om ledelseskommunikation er baseret på en række begreber og problemstillinger, der er knyttet til viden om, hvad der karakteriserer ledelse og organisationer. Dette kursus vil give dig indsigt heri og give dig en viden, der vil være nyttig inden for en bred vifte af arbejdsfunktioner i organisationer og virksomheder.

Kurset indledes med introduktioner til den mere grundlæggende forståelse af de tre kerneområder ledelse, organisation og kommunikation. De nøgleemner, vi derefter skal se nærmere på i løbet af kurset, vil omfatte:
 

 • Organisationens struktur (ledelsens intentioner og omverdenens krav)
 • Mennesket i organisationen (motivation, samvirke, ledelse)
 • Organisationens kultur og identitet
 • Meningsdannelser i organisationen (sensemaking og storytelling)
 • Beslutningstagen og magt i organisationen


Vi får herigennem illustreret nogle af de væsentlige opfattelser af organisationers opbygning og ledelsesopgaver, det er nødvendigt at kende for at forstå de – ofte modsætningsfyldte - referencerammer, der trækkes på i dagens aktuelle diskussioner af ledelsesmæssige forhold.

Læs mere om tilvalget Medarbejderkommunikation.

Målbeskrivelser

Faglige mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • redegøre for udvalgte nøgletemaers begreber og modeller
 • perspektivere begreber og forståelser gennem modstilling af forskellige faglige eller metodiske vinklinger på et ledelsesmæssigt og organisatorisk fænomen
 • vise i en praktisk situation, hvordan velvalgte teoretiske positioner og modeller kan bringes i anvendelse over for problemstillinger vedrørende ledelseskommunikation og herigennem bidrage til at udvide forståelse for situationen og dens handlemuligheder


Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Eksaminanden kan:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for kursets faglige temaer på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for de faglige temaers teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende de analytiske værktøjer på relevant materiale, og herunder vise i en praktisk situation, hvordan velvalgte teoretiske positioner og modeller kan bringes i anvendelse over for problemstillinger vedrørende ledelseskommunikation og herigennem bidrage til at udvide forståelse for situationen og dens handlemuligheder
 • dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historiske dimension
 • indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng, herunder perspektivere begreber og forståelser gennem modstilling af forskellige faglige eller metodiske vinklinger på et ledelsesmæssigt og organisatorisk fænomen


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

BA-tilvalg:
Medarbejderkommunikation, 2019-ordningen (NB! Kurset hedder Ledelseskommunikation i studieordningen)

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Grundteksterne hentes 3 steder:

 • i Kompendiet “Ledelseskommunikation og organisationsteori”
 • i antologien af Shafritz, Ott and Jang m.fl. (ed.): "Classics of Organization Theory", Forlag: Thomson
 • i kursusrummet på Absalon, hvor der linkes til yderligere artikler


Herudover anbefales det studerende uden kendskab til organisation og ledelse forud for kurset at orientere sig i et standardværk om organisationsteori, som f.eks. Bakka & Fivelsdal: "Organisationsteori - kultur, struktur og processer", Handelshøjskolens Forlag (eller tilsvarende grundbog)

På basis af studerendes læsning af pensums organisationsteoretiske klassikertekster gennemføres i undervisningssituationen dels diskussioner af de forskellige teoretikeres sammenfaldende eller afvigende positioner, dels relateringer af de enkelte behandlede temaer til aktuelle kommunikationsudfordringer for virksomheder og deres ledelser. Disse diskussioner inddrager presse- og andet kommunikationsmateriale.

Kurset er baseret på aktiv studentermedvirken i form af oplæg og casearbejde undervejs. Denne medvirken vil blive organiseret som arbejde i faste studiegrupper, der dannes ved kursusstart.

Kurset er baseret på et omfattende udvalg af originaltekster af ældre og nyere teoretikere. Undervejs i forløbet henvises løbende til supplerende litteratur for studerende, der ønsker at arbejde sig dybere ind i nogle af de temaer og vinkler, der præsenteres i kursusforløbet.

Studerende uden kendskab til organisation og ledelse anbefales forud for kurset at orientere sig i et standardværk om organisationsteori.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. Særlige bestemmelser i studieordningen