HDAB0053FU DAN; Valgfag 3: Tekster, bøger og bits. Introduktion til editionsfilologi, litteratursociologi og digital tekstteori

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Texts, Books and Bytes. An Introduction to Textual Scholarship, Sociology of Literature and Digital Text Theory

Kursusindhold

Mange Dansk-kandidater kommer i deres professionelle liv til at arbejde med udgivelse og formidling af tekster – som forlagsredaktører, som videnskabelige udgivere (editionsfilologer), som kommunikationsmedarbejdere eller som tekstforfattere enten i mediebranchen eller i det private erhvervsliv. At udgive og redigere tekster involverer en række forskellige færdigheder: sproglige, analytiske og kritiske såvel som mere praktiske og tekniske, hvor det handler om at transponere tekster mellem forskellige medier. ”Tekster, bøger og bits” er en sammenhængende, tværfaglig introduktion til tre forskningsfelter, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af det at udgive og analysere tekster i varierende medier – både som fysiske bøger og som digitale tegn. Kursets tre moduler giver tilsammen et overblik over det brogede felt, men der er også mulighed for at fordybe sig i den enkelte disciplin eller problemstilling. Der er god plads til at udfolde den indre nørd.

 

Kursets tre dele kan kort sammenfattes således: Editionsfilologien beskæftiger sig med forberedelse af tekster (ofte ældre) til udgivelse eller genudgivelse. Dens hovedelementer er tekstkritik, udformning af variantapparater, dokumentbeskrivelse og kommentering. Disse elementer indbefatter alle fortolkning, så nogen værdifri videnskab er der ikke tale om. Men hvordan gør man i praksis? Og hvorfor? Litteratursociologien interesserer sig for litteraturens forskellige mediesammenhænge og for samspillet mellem aktører i det litterære kredsløb: forfattere, redaktører, forlag, kritikere, læsere m.fl. Hvordan bidrager disse aktører hver især til teksters måde at skabe betydning på? Og hvordan påvirker den digitale medieudvikling den litterære offentlighed? Digital tekstteori tager udgangspunkt i, at maskiner er eksperter i at regne, søge og ordne data, mens mennesker er eksperter i at skrive, læse, tale og forstå sprog. Hvordan får man maskiner og mennesker til at arbejde sammen? Og hvilke muligheder rummer det for præsentation og fortolkning af tekster?

 

Kurset henvender sig til studerende med interesse for både litteratur, sprog og medier. Det er både teoretisk og praktisk anlagt, og der indgår en del praktiske øvelser. Man får fx lejlighed til at lave et variantapparat, skille en bog ad, lave markedsføring for en bog og kode digitale tekster i XML. Målet er at opøve analytiske, teoretiske og formidlingsmæssige færdigheder til at arbejde med tekster i forskellige professionelle sammenhænge – fx i litteratur- og kulturformidling, tekstudgivelse, forlagsarbejde og digital informationsbehandling.

 

Der vil komme links til sekundærlitteratur i kursets Absalonrum.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • editionsfilologi, litteratursociolog og digital tekstteori med de dertil knyttede teoretiske og metodiske problemer.      


Færdigheder i at:

 • analysere og formidle inden for kursets tre underområder
 • tilrettelægge og gennemføre et systematisk, selvstændigt studium inden for områderne
 • gøre selvstændige iagttagelser og reflektere over dem på en velstruktureret og vederhæftig måde.

 

Kompetencer i at:

 • bruge den terminologi og de videnskabelige metoder, der knytter sig til editionsfilologi, litteratursociologi og digital tekstteori.
 • forholde sig kritisk til de vigtigste teoretiske og metodiske positioner inden for områderne.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med indlagte forelæsninger og praktiske øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave jf. særlige bestemmelser i studieordningen