HDAB0049FU DAN; Valgfag 3: Medier – tværmedialitet og mediehistorie

Årgang 2023/2024
Kursusindhold

Tværmedialitet er tilpasningen og genfortællingen af den samme historie i flere medier. Transmedialitet betegner den yderligere dimension i forholdet mellem tekster, at den enkelte tekst ”tilføjer noget unikt til den samlede narrative verden gennem narrative forlængelser” (Toft-Nielsen og Waade 2015: 61). Sådan lyder nogle af definitioner på de to begreber.
 

Tværmedialitet, fx i form af adaption, har været og stadig er en udbredt strategi, og selvom transmedialitet ikke udelukkende hører hjemme i den digitale mediekultur, har fænomenet vundet stor udbredelse i forbindelse med moderne franchises.
 

På kurset undersøger vi tvær- og transmedialitet i et mediehistorisk perspektiv med fokus på populærkulturen inden for forskellige mediekulturer (trykt, audiovisuel, digital) og medier. Hovedvægten ligger på nyere medietekster og -forhold, men kurset omfatter hele den moderne mediekulturs periode (fra ca. 1875 til i dag) og alle dens medier.
 

Vi skal bl.a. læse grundtekster om adaption (Linda Hutcheon), mediekonvergens (Henry Jenkins) og mediearkæologi (Thomas Elsaesser). Blandt de mediefænomener, vi skal beskæftige os med, kan være Sherlock Holmes, James Bond og Harry Potter, men vi kommer til at arbejde med andre og nyere tværmediale fænomener efter de studerendes valg og ønsker.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • centrale mediehistoriske og -analytiske metoder i relation til kursets emne
 • centrale mediehistoriske udviklinger inden for tvær- og transmedialitet


Færdigheder i at:

 • anvende medievidenskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for kursets emnefelt
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere relevante medievidenskabelige metoder i en samtidig og historisk dimension
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen