HDAB0046FU DAN; Valgfag 5: De nordiske sprog i middelalderen (valgfag og BA-tilvalg)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

The Nordic Languages in the Medieval Period

Kursusindhold

Middelalderens nordiske (dvs. oldislandske, gammelnorske, fornsvenske og gammeldanske) litteratur består af mangfoldige tekster: fra de islandske sagaer, over oversættelser af franske kærlighedsdigte til gammelnorsk og den hellige Birgittas åbenbaringer på fornsvensk, til gammeldanske lovtekster og lægebøger. Mange af disse værker, som både er vigtige kilder til de nordiske sprogs historie og til Nordens litteratur- og kulturhistorie, er aldrig blevet oversat til moderne dansk.

Kurset henvender sig til interesserede i nordisk sprog, litteratur og kultur i middelalderen. På kurset får man de grammatiske og leksikalske redskaber til at kunne læse tekster fra Nordens middelalder på originalsprogene, og læsefærdigheden oparbejdes gennem læsning af et udvalg af forskellige tekster på oldislandsk, gammelnorsk, fornsvensk og gammeldansk. De fælles træk ved de nordiske middelaldersprog gennemgås, såvel som de specifikke træk ved de fire sprog, som de udvikler sig i løbet af middelalderen, og man bliver således i stand til at identificere de fire sprog. Endelig får man kendskab til de særlige filologiske discipliner og problemstillinger der gør sig gældende ved studiet af middelalderlige tekster: håndskriftkundskab, teksttransmission og tekstudgivelse samt oversættelse til moderne sprog.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • de nordiske middelaldersprogs (islandsk, norsk, svensk og dansk) grammatik, morfologi, syntaks, semantik og lydforhold
 • den nordiske middelalderlitteraturs vigtigste tekstgenrer
 • de nordiske sprogs udvikling i middelalderen og dennes betydning for indbyrdes ligheder og forskelligheder afspejlet i sprogene i dag.


Færdigheder i at

 • analysere nordiske middelaldertekster (ca. 1200 til ca. 1500) sprogligt, herunder grammatisk
 • bestemme nordiske middelalderteksters sprogform og litterære genrer
 • oversætte tekstnæt med brug af hjæpemidler.


Kompetencer til at

 • læse og forstå nordiske middelaldertekster med afsæt i fagets kildegrundlag og empiriske tradition
 • anvende fagets analoge og digitale hjælpemidler samt fagområdets terminologi
 • undersøge de nordiske middelalderteksters betydning for senere perioders nordiske kultur- og selvforståelse samt vurdere moderne oversættelser ud fra sammenligning med originalteksten.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen


BA-tilvalg:

Nordisk filologi og færøsk, 2020-ordningen
 

Studieordningerne findes her.

Kompendier bestående af tekster og sekundærlitteratur foreligger i kursusrummet på Absalon ved kursets begyndelse. I tekstudvalget er væsentlige genrer repræsenteret, som fx saga, krønike, legende, digtning, lovtekst og encyklopædi. Der anvendes en grammatik og ordbøger som er tilgængelige på nettet, bl.a.:
 

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve med forberedelse