HDAB0045FU DAN; Valgfag 4: Sproglig etnografi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Linguistic Ethnography

Kursusindhold

På dette kursus arbejder vi med, hvordan sproglige observationer kan anvendes til at forstå og analysere den sociale verden, og det henvender sig til alle med interesse for sprog som socialt fænomen. Vi skal undersøge, hvordan finkornede sproglige detaljer fra menneskers hverdagsliv har betydning for fx identitetsarbejde, institutionaliserede roller og menneskelige relationer. Gennem kritiske spørgsmål til sproglige grænsedragninger skal vi undersøge, hvad sproglige normer bliver brugt til i menneskers liv, og hvordan de opstår, vedligeholdes, udnyttes og udfordres

 

Kurset består af en introduktion til tilgangen Sproglig etnografi (Rampton 2007, Maybin & Tusting 2011, Snell et al. 2015), til empiriske og analytiske metoder anvendt inden for denne tilgang (fx deltagerobservation, interviews, transskription, linguistic landscaping, interaktionsanalyse) og til forskellige temaer, der er behandlet med dette perspektiv (fx mad & sprog, sociale medier, skoler, unge). Desuden er der stor fokus på arbejdet med den frie skriftlige hjemmeopgave, som skal afleveres som afslutning på kurset. Kurset er derfor en god forberedelse til bachelor-projektet. Litteraturen er en blanding af internationale og danske artikler med inddragelse af enkelte grundbøger. Vi læser også opgaver skrevet af studerende på tidligere Sproglig etnografi-kurser.

 

Eksamen består i en fri skriftlig hjemmeopgave. Denne skal inddrage empirisk materiale. Teori gennemgået på kurset skal anvendes, og der skal indgå refleksioner over metoderne benyttet til indsamling og analyse. Den kreative besvarelse vil blive tildelt særlig vægt. Kurset vil afsætte tid til vejledning i arbejdet med den skriftlige eksamensopgave. 

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • det teoretiske grundlag for forskningsfeltet sproglig etnografi
 • sproglig etnografis analytiske tilgange i forhold til empirisk materiale
 • feltets potentielle teoretiske og metodiske problemer


Færdigheder i at:

 • formulere undersøgelsesspørgsmål inden for fagets område
 • indsamle relevant empirisk materiale til afklaring af undersøgelsesspørgsmål
 • udvælge materiale til at besvare undersøgelsesspørgsmål
 • analysere indsamlet empirisk materiale med anvendelse af de metodiske værktøjer som tilgangen tilbyder
 • behandle og diskutere empirisk materiale mundtligt såvel som skriftligt


Kompetencer i at:

 • tilegne sig et specifikt fagområdes terminologi og metoder
 • foreslå praktiske konsekvenser af egne analyser
 • tage kritisk stilling til metodevalg
 • analysere sig frem til teoretiske forståelser af empirisk indsamlet data


Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning, vejledning individuelt og i grupper, workshops, deltagelse i relevante begivenheder på instituttet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen