HDAB0038FU DAN; Valgfag 2: Tekster, bits og bøger. Introduktion til editionsfilologi, digital tekstteori og litteratursociologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Texts, Bytes and Books. An Introduction to Textual Scholarship, Digital Text Theory and Sociology of Literature

Kursusindhold

Mange Dansk-kandidater kommer i deres professionelle liv til at arbejde med udgivelse og formidling af tekster i den ene eller den anden form – som forlagsredaktører, som videnskabelige udgivere (editionsfilologer), som kommunikationsmedarbejdere eller tekstforfattere i mediebranchen eller i det private erhvervsliv. At udgive og redigere tekster involverer en række forskellige kompetencer og færdigheder: sproglige, analytiske og kritiske såvel som mere praktiske og tekniske, hvor det handler om at transponere tekster mellem forskellige medier. ”Tekster, bits og bøger” er en sammenhængende, tværfaglig introduktion til tre forskningsfelter, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af det at udgive og analysere tekster i varierende situationer og medier – både som fysiske bøger og som digitale tegn. Kursets tre moduler giver tilsammen et overblik over det brogede felt, men der er også mulighed for at fordybe sig i den enkelte disciplin eller problemstilling. Der er god plads til at udfolde den indre nørd.

 

Kursets tre dele kan kort sammenfattes således: Editionsfilologien beskæftiger sig med forberedelse af tekster (ofte ældre) til udgivelse eller genudgivelse. Dens hovedelementer er tekstkritik, udformning af variantapparater, dokumentbeskrivelse og kommentering. De indbefatter alle fortolkning, så nogen værdifri videnskab er der ikke tale om. Men hvordan gør man i praksis? Og hvorfor? Digital tekstteori tager udgangspunkt i, at maskiner er eksperter i at regne, søge og ordne data, mens mennesker er eksperter i at skrive, læse, tale og forstå sprog. Hvordan får man maskiner og mennesker til at arbejde sammen? Og hvilke muligheder rummer det for præsentation og fortolkning af tekster? Litteratursociologien interesserer sig for litteraturens forskellige mediesammenhænge og for samspillet mellem aktører i det litterære kredsløb: forfattere, redaktører, forlag, kritikere, læsere m.fl. Hvordan bidrager disse aktører hver især til teksters måde at skabe betydning på? Og hvordan påvirker den digitale medieudvikling den litterære offentlighed?

 

Kurset henvender sig til studerende med interesse for både litteratur, sprog og medier. Det er både teoretisk og praktisk anlagt. Målet er at opøve analytiske, teoretiske og formidlingsmæssige færdigheder til at arbejde med tekster i forskellige professionelle sammenhænge – fx i litteratur- og kulturformidling, tekstudgivelse, forlagsredaktion og digital informationsbehandling.

 

Der vil komme links til sekundærlitteratur i kursets Absalonrum.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • editionsfilologi, digital tekstteori og litteratursociologi med de dertil knyttede teoretiske og metodiske problemer.      

 

Færdigheder i at:

 • analysere og formidle inden for kursets tre underområder
 • tilrettelægge og gennemføre et systematisk, selvstændigt studium inden for områderne
 • gøre selvstændige iagttagelser og reflektere over dem på en velstruktureret og vederhæftig måde.

 

Kompetencer i at:

 • bruge den terminologi og de videnskabelige metoder, der knytter sig til editionsfilologi, digital tekstteori og litteratursociologi.
 • forholde sig kritisk til de vigtigste teoretiske og metodiske positioner inden for områderne.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med indlagte forelæsninger og praktiske øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. Særlige bestemmelser i studieordningen