HDAB0037FU DAN; Valgfag 4: Sprogvidenskabelige metoder

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Methods in Linguistics

Kursusindhold

Kurset giver indføring i kvalitative og kvantitative metoder til indsamling, bearbejdning og analyse af sproglige data. Vi gennemgår bl.a. etnografiske metoder, deltagerobservation, forskellige former for interview, korpuslingvistik, cases, linguistic landscaping, etnografi på nettet og simple spørgeskemaer. Vi inddrager og arbejder med digitale redskaber til databehandling. Vi gennemgår også etik og jura ved behandling af personfølsomme oplysninger.  

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • kvalitative og kvantitative metoder til indsamling og bearbejdning af primært sproglige data
 • hensigtsmæssigt valg af relevant metodetil belysning af en sproglig problemstilling.

 

Færdigheder i at:

 • udfolde sin analytiske og formidlingsmæssige kompetence inden for de gennemgåede kvalitative og kvantitative metoder
 • tilrettelægge og gennemføre systematisk selvstændigt studium inden for de gennemgåede kvalitative og kvantitative metoder og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.

 

Kompetencer i at:

 • tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsområder, der knytter sig til den gennemgåede litteratur
 • tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodiske positioner inden for de gennemgåede problemstillinger.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning, gruppearbejde, individuelle opgaver, fremlæggelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen