HDAB0024FU DAN; Valgfag 4: Sproglig etnografi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Linguistic Ethnography

Kursusindhold

På dette kursus lærer man, hvordan man kan anvende sproglig analyse til at få indsigt i verden omkring sig. Det består overordnet af en introduktion til den akademiske tilgang Sproglig etnografi (Rampton 2007, Maybin & Tusting 2011, Snell et al. 2015), og der er særlig fokus interaktionsanalyse. Kurset er en god forberedelse til bachelor-projektet, idet der bliver lagt stor fokus på de studerendes arbejde med eksamensopgaven; noget der vil give almene færdigheder i den akademiske opgave.

 

Kurset henvender sig til alle med interesse for sprog som socialt fænomen. Vi skal undersøge, hvordan finkornede sproglige detaljer fra menneskers hverdagsliv har betydning for fx identitetsarbejde, institutionaliserede roller og menneskelige relationer. Gennem kritiske spørgsmål til sproglige grænsedragninger skal vi undersøge, hvad sproglige normer bliver brugt til i menneskers liv, og hvordan de opstår, vedligeholdes, udnyttes og udfordres.

 

Sproglig etnografi arbejder med mange typer af problemstillinger og anvendes gerne inden for forskellige fag. Altid er det dog ud fra et sprogligt perspektiv og med en forståelse af sprog og omverden som noget, der skabes i samklang med hinanden. Etnografiske vinkler bruges til at forstå, hvordan sproget er placeret i menneskers virkelighed. Deltagerne vil stifte bekendtskab med forskningsprocessen og med team-baseret arbejde. Kurset vil bygge på de færdigheder til at beskrive sprog, deltagerne allerede har tilegnet sig, men vil også give deltagerne mulighed for at forstå og tilgå sproget på nye måder.

 

Kurset vil fokusere på forskellige domæner, fx skoler, arbejdspladser, familier, sociale medier, offentlige byrum og mad, og vi vil arbejde med, hvordan de kan analyseres ud fra en sproglig etnografisk vinkel. Vi vil læse teori om begreber som fx mobilitet, diversitet, socialisering, identitet og autenticitet, og vi vil arbejde med analytiske såvel som empiriske metoder.


Eksamen består i en fri skriftlig hjemmeopgave. Denne skal inddrage empirisk materiale. Teori gennemgået på kurset skal anvendes, og der skal indgå refleksioner over metoderne benyttet til indsamling og analyse. Den kreative besvarelse vil blive tildelt særlig vægt. Kurset vil have tid afsat til arbejdet med den skriftlige eksamensopgave. 

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • det teoretiske grundlag for forskningsfeltet sproglig etnografi
 • sproglig etnografis analytiske tilgange i forhold til empirisk materiale
 • feltets potentielle teoretiske og metodiske problemer


Færdigheder i at:

 • formulere undersøgelsesspørgsmål inden for fagets område
 • indsamle relevant empirisk materiale til afklaring af undersøgelsesspørgsmål
 • udvælge materiale til at besvare undersøgelsesspørgsmål
 • analysere indsamlet empirisk materiale med anvendelse af de metodiske værktøjer som tilgangen tilbyder
 • behandle og diskutere empirisk materiale mundtligt såvel som skriftligt


Kompetencer i at:

 • tilegne sig et specifikt fagområdes terminologi og metoder
 • foreslå praktiske konsekvenser af egne analyser
 • tage kritisk stilling til metodevalg
 • analysere sig frem til teoretiske forståelser af empirisk indsamlet data

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning, vejledning individuelt og i grupper, workshops, deltagelse i relevante begivenheder på instituttet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave jf. særlige bestemmelser i studieordningen