HDAB0017EU  DAN; Grammatik og tekst

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Grammar and Text

Kursusindhold

Grammatik og tekst fokuserer på sprogvidenskabens discipliner, dansk morfologi og syntaks, dansk skriftsprogsnorm og grundlæggende teorier inden for skriftlig og mundtlig fremstilling. Du lærer at analysere danske tekster grammatisk og retorisk og gøre rede for forskellige teksttypers opbygning og genremæssige karakteristika. Du opnår desuden kompetence i at forholde dig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele, og i at formulere dig præcist, nuanceret og genrebevidst på mundtligt såvel som skriftligt dansk.

 

Fællesforelæsninger E19:

 

 

Målbeskrivelser

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • dansk morfologi og syntaks
 • grundlæggende teorier og metoder inden for skriflig og mundtlig fremstilling, herunder tekstlingvistik, retotisk analyse og argumentation
 • dansk skriftsprogs norm og dennes sproglige og samfundsmæssige fundering
 • sprogvidenskabens genstandsområde, herunder de forskellige niveauer i sprogbeskrivelsen, og forholdet mellem dens kernediscipliner samt forskellen mellem deskiptive og normative tilgange til sprog.

 

Færdigheder i at

 • analysere nutidige danske sprogprøver morfologisk, syntaktisk og topologisk ud fra en ekspliciteret teoriramme
 • analysere, fortolke, perspektivere og vurdere mundtlige, skriftlige og multimodale danske tekster, herunder gøre tekstlingvistisk rede for deres opbygning og hvilke grammatiske virkemidler der benyttes til at skabe sammenhæng
 • gøre rede for karakteristiske forskelle (herunder ortografiske, grammatiske og tekstlingvistiske) mellem sprogprøver og sætte disse i relation til genre og/eller repræsentationsform
 • lokalisere og beskrive ortografiske fejl (i forhold til Retskrivningsordbogen) og andre afvigelser fra traditionel skriftsprogsnorm i en ekspliciteret norm og med hensyntagen til tekstens genre og funktion
 • anvende dansk sprogvidenskabs vigtigste opslagsressourcer (ordbøger, håndbøger, grammatikker mv.).

 

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningdbærende dele i et genremæssigt perspektiv
 • formulere sig præcist, nuanceret og genrebevidst på mundtligt såvel som skriftligt dansk
 • anvende relevante it-ressourcer til præsentation og behandling af sproglige data.

 

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

Studieordningen findes her

Holdundervisning og fællesforelæsninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge/omprøve:

Samme som den ordinære prøve.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:

Bunden mundtlig prøve med materiale og forberedelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5