HDAÅ01273U  ÅU Moderne litteratur og litteraturteori

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Modern Literature

Kursusindhold

Kurset giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og formidlingsmæssig kompetence i forhold til dansk litteratur efter ca. 1870. Dette omfatter følgende dimensioner:

Viden om og forståelse af:

 • de litteraturhistoriske perioder og deres centrale genrer, forfatterskaber og værker 
 • de centrale litteraturhistoriske begreber (fx kontinuitet og brud, udvikling, transmission og intertekstualitet)
 • litteraturens samspil med andre kulturelle og mediemæssige udtryk
 • centrale dele af moderne litteraturteori med tilhørende analysestrategier som grundlag for eksaminandens fortsatte udvikling af egen litteraturanalytisk praksis
 • kendskab til tidsrummets centrale teorier om det litterære værk – som autonom størrelse, som kommunikation og som del af et kulturelt, socialt og økonomisk kredsløb.
   

Færdigheder i at:

 • undervise i litteraturhistoriske emner i forskellige sammenhænge
 • medvirke i den offentlige diskussion af litterære emner som både debattør og arrangør
 • fortætte og anskueliggøre centrale litteraturteoretiske kontroverser og analytiske strategier
 • anvende litteraturhistoriske og litteraturanalytiske termer nuanceret og præcist.
 • opsøge digitale tekster og markere dem ud fra formelle, stilistiske og tematiske kriterier med henblik på præsentation af egne relevante iagttagelser
 • præsentere og formidle egne litteraturhistoriske iagttagelser og refleksioner under smidig anvendelse af it.


Kompetencer i at: 

 • reflektere over faget litteraturhistorie, dvs. diskutere fagets centrale begreber og se dem i historisk sammenhæng 
 • se litteraturen dels som en kunstart i stadig forandring, dels i dens samspil med andre kulturelle og mediemæssige udtryk 
 • indhente relevant og præcis information via forskellige medier: fra fagets litteraturhistoriske oversigter og leksika over biblioteker og arkiver til elektroniske søgeværktøjer 
 • organisere en fagligt forsvarlig fremstilling af litteraturhistoriske emner, såvel mundtligt som skriftligt, og citere og henvise på en fyldestgørende og forståelig måde.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

Studieordningen findes her.

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og
opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • I alt
 • 48