HAUK0039FU AUD; Fordybelseskursus B: Logopædisk stemmeundervisning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Advanced cource in voice therapy

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Der vil arbejdes med praktiske øvelser inden for blandt andet stemmebevidsthed, respiration, kropsholdning, afspænding, intensitet, stemmeleje, artikulation, resonans samt overføring. Forskellige specifikke metoder vil gennemgås med henblik på oprindelse, fysiologisk hensigt samt gennemgang af publiceret forskning. Kursets deltagere forventes at deltage aktivt i fremlæggelse af litteratur samt i praktiske øvelser både individuelt, i par samt i grupper.

Der bliver lagt fokus på den evidens, der findes for effekten af logopædisk stemmeundervisning i form af videnskabelige undersøgelser og de interventionsmetoder, som disse har studeret. Vi kommer også at belyse de dele af stemmeområdet, hvor evidensen er svag, eller mangler helt.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • konkrete øvelser inden for logopædisk stemmeundervisning, samt disse øvelsers formål og forventede effekt.
 • de forskellige øvelsers bagvedliggende teoretiske ramme.
 • nogle eksempler på overordnede metoder.

   

Færdigheder i at:

 • læse litteraturen og udnytte den opnåede viden i et teoretisk og praktisk perspektiv.

 

Kompetencer til at:

 • grundlæggende vurdere øvelsers og metoders anvendelighed i forhold til symptom og diagnoser
 • give eksempler på evidens for, at logopædisk stemmeundervisning har en effekt, og på hvilke områder evidensen er svag.
   


Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen


Alle studieordningerne findes her

Forelæsninger, praktiske øvelser i par og i gruppe, litteraturgennemgang i grupper.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen