HØEK0117EU ØST, Sprogfærdighed, BKMS (E22)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i 3-5 emner, som afspejler aktuel offentlig debat i et eller flere lande, hvor et eller flere af sprogene bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk anses for nationalsprog. Der fokuseres med afsæt i disse emner på tilegnelse af et eller flere af disse nært beslægtede sprog, således at kursusdeltagerne opøver mundtlige og skriftlige færdigheder i at kunne referere og diskutere de pågældende emner med en adækvat brug af det pågældende sprog uden menings- eller kommunikationsforstyrrende sproglige fejl.

Eksamen består dels af aktiv undervisningsdeltagelse i form af aflevering af 3-5 skriftlige opgaver (– en for hvert emne - affattet på bosnisk og/eller kroatisk og/eller montenegrinsk og/eller serbisk) dels en mundtlig prøve på 30 min., hvor den mundtlige sprogfærdighed udprøves.

Målbeskrivelser

KA 2021-studieordning: 
Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk sprogfærdighed (aktivitetskode HBAK03481E)

Udarbejdes løbende og vil tage udgangspunkt i primærkilder som afspejler aktuel offentlig debat om minimum 3 emner i et eller flere lande, hvor et eller flere af sprogene bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk anses for nationalsprog

BA i Østeuropastudier med specialisering i Balkanstudier og/eller bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk eller tilsvarende
Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af holddiskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt skriftlige afleveringer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 306
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der fokuseres på formativ feedback på såvel skriftlige som mundtlige præstationer undervejs i undervisningsforløbet.  Med hensyn til peerfeedback tages der forbehold for antallet.

Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse