HØEB0117EU ØST, Forståelse af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (E24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Understanding Text in Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian

Uddannelse

Udbydes efter

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Østeuropastudier 2019-ordningen
   
Kursusindhold

På kurset trænes deltagerne i at læse og forstå materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk samt i at identificere problemstillinger i relation til de læste tekster og andre kilder.

Herunder opøves endvidere færdighed i at sondre mellem de fire sprog i henhold til lydlige, ordforrådsmæssige, grammatiske og retskrivningsmæssige særtræk.

Desuden skal deltagerne opnå en grundlæggende viden om et fagligt genstandsfelt, såvel aktuelt som i historisk perspektiv, gennem realkommentar til teksten eller kilden og er på dette grundlag i stand til at videregive deres egen indsigt til andre. I undervisningen arbejdes der med læsning, forståelse og videreformidling af samt kommentarer til materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk, herunder tekster samt film- og videosekvenser og lydfiler.

På kurset indføres deltagerne i digital informationssøgning især mhp at finde kilder på det studerede sprog.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieeordning:
Forståelse af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB01291E)

BA tilvalg i Østeuropastudier2019-studieordning:
Forståelse af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB10181E)

 

Tekster og mediefiler på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. Sproglige håndbøger

Teksterne, der arbejdes med, er affattet på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk og tilhører forskellige genrer, såvel den publicistiske (journalistiske) som fag- og skønlitterære tekster, der berører samme emner som behandles på uddannelsens sideløbende kurser i ”Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk” og i ” Østeuropas aktuelle forhold”

For tilvalgsstuderende gælder det at: Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk propædeutik A (HBAÆ00051E) og bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk propædeutik B (HBAÆ00061E) skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i Forståelse af materiale på bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk (HBAB10181E).
jf. s 5-6 i ”Fagstudieordning Bachelortilvalget i Østeuropastudier 2019”
Det anbefales at kursusdeltageren har afsluttet Propædeutik A og Propædeutik B på samme uddannelse eller har opnået samme færdigheder (A2 på den fælles europæiske referenceramme for sprog) på anden vis inden kurset påbegyndes.
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af:
Arbejde med at læse/lytte til og forstå materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk
Kursusdeltagerne skal selv samle et individuelt pensum om et fagligt genstandsfelt på 35 normalsiders materiale på bosnisk og/eller kroatisk og/eller montenegrinsk og/eller serbisk.
Pensum skal godkendes af underviser ca. midt i kursusforløbet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse