ASTK18461U Strategi, teknologi og væbnet konflikt i det 21. århundrede

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Strategy, Technology and Armed Conflict in the 21st century

Uddannelse

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på Institut for Statskundskab, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Statskundskab
 • Kandidatuddannelsen i Security Risk Management
 • Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

 

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på det Samfundsfaglige fakultet, KU.

 • Nærmere information følger.

 

Kurset er tilgængeligt for:

 • Enkeltfagsstuderende
 • Studerende på Åbent Universitet

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

Kursusindhold

Med udgangspunkt i krigen i Ukraine, truslen om konflikt i Taiwan strædet og andre konflikter som former international politik i begyndelsen af det 21. århundrede vil de studerende blive undervist i begreber, teorier og metode til at forklare og forstå krigens politik.

Udbuddet vil således give de studerende en indføring i klassiske teorier om krig og væbnet konflikt. I forlængelse heraf vil den strategiske tankegang, som disse teorier har ledt til, blive diskuteret. Hvilke nye strategiske muligheder, som den teknologiske udvikling på det militære og informationsteknologiske område giver, vil også blive gennemgået.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i aktuelle sikkerhedspolitiske og strategiske problematikker. De studerende vil forventes at deltage aktivt i diskussioner, gruppearbejde o.lign.

De studerende vil få lejlighed til at arbejde med strategiske analyse, herunder at opstille scenarier.

På baggrund af en grundig gennemgang af strategisk teori og metode vil de studerende stifte bekendtskab med, hvordan man på baggrund af sin viden kan rådgive beslutningstagere.

Målbeskrivelser
Viden:

 

 • Begreber, teorier og metoder for strategiske analyser
 • Den historiske og idehistoriske baggrund strategiske problemstillinger
 • Den samfundsmæssige og teknologiske udviklings påvirkning af væbnet konflikt.

 

Færdigheder:

 • Rådgivning i strategiske problemstillinger og vurdere kvaliteten af ekspertudsagn i rådgivning
 • Anvende scenarier i strategiske analyser
 • Formidle logikken i forskellige typer af væbnet konflikt og vurdere relevansen for teknologisk udvikling for væbnet konflikt
 
Kompetencer:

 

 • Sammenligne strategiske teorier mhp. deres anvendelse i strategiske analyser
 • Forståelse af den historiske og idehistoriske kontekst for strategiske diskussioner og beslutninger
 • Forståelse af omstændigheder og betingelser for politisk rådgivning

 

Aron, Raymond, Peace & War: A Theory of International Relations, 2. print (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2009)

Clausewitz, Carl von, On War, ed. by Michael Howard and Peter Paret, First paperback printing (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1989)

Coker, Christopher, Warrior Geeks: How the 21st-Century Technology Is Changing the Way We Fight and Think about War, 1. publ (London: C Hurst & Co Publishers Ltd, 2013)

Gaddis, John Lewis, On Grand Strategy (London: Allen Lane, an imprint of Penguin Books, 2018)

Haldén, Peter, Worlds of Uncertainty: War, Philosophies and Projects for Order (Cambridge: Cambridge University Press, 2024)

Heuser, Beatrice, The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the Present (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2010)

Kahn, Herman, On Escalation: Metaphors and Scenarios (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2012)

Tetlock, Philip E., Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know?, 6. pr., and 1. paperback pr (Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 2006)

Wilkinson, Angela, and Roland Kupers, The Essence of Scenarios: Learning from the Shell Experience (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014)

Teksterne vil helt eller delvist bliver anvendt i undervisning og vil blive suppleret andet, fortrinsvis empirisk, materiale.

- Kendskab til international historie og samfundsudvikling, særligt efter 1990.
- Praktisk erfaring fra centraladministration, f.eks. praktik eller studenterarbejde, vil forsøges indarbejdet, men er ikke en nødvendig forudsætning.
Teorier og teoretikere vil som hovedregel blive præsenteret i forelæsninger.

Cases, gerne aktuelle, vil blive brugt til at engagere de studerende i relevansen af forskellige teoretiske tilgang og give mulighed for at træne anvendelsen af strategisk analyse.

I forbindelse med cases vil der være gæsteforelæsninger fra embedsmænd, officerer o.lign.

De studerende vil skulle aflevere mindre opgaver, holde oplæg mv. i forbindelse med undervisningen. Tilstedeværelse er en forudsætning for at kunne få et reelt læringsudbytte af denne del af undervisningen.

Der vil blive lagt vægt på at give de studerende feedback – både løbende, men også efter afsluttende eksamen.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Synopsis mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Synopsis mundtlig eksamen

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.